- Διαφήμιση -

Καθαρίστηκε και πλύθηκε ο πεζόδρομος της Σαλαμίνος στο Μεταξουργείο

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις καθαρισμού του Δήμου Αθηναίων σε δημόσιους χώρους

Νέα επι­χεί­ρη­ση καθα­ρι­σμού πραγ­μα­το­ποί­η­σαν χθες συνερ­γεία του δήμου, συγκε­κρι­μέ­να στο Μετα­ξουρ­γείο, όπου θα συνε­χι­στούν και σήμερα.

Σήμε­ρα καθα­ρί­στη­κε και πλύ­θη­κε ο πεζό­δρο­μος της Σαλα­μί­νος ενώ επί­σης κλα­δεύ­τη­καν δέντρα και θάμνοι, έγι­ναν νέες φυτεύ­σεις, επι­διορ­θώ­θη­καν ζημιές σε παγκά­κια, στα καλα­θά­κια απορ­ριμ­μά­των, στον φωτι­σμό της περιο­χής κ.α.

«Οι πεζό­δρο­μοι της Αθή­νας παίρ­νουν, ο ένας μετά τον άλλο, τη μορ­φή και το χαρα­κτή­ρα που θέλου­με να έχουν. Είναι η αξία της προ­σπά­θειας να παρεμ­βαί­νει ολό­κλη­ρος ο μηχα­νι­σμός παντού, κάθε μέρα» ανέ­φε­ρε σε ανάρ­τη­ση του στο Facebook, ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων, Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων