- Διαφήμιση -

Επτά προσαγωγές στο Μεταξουργείο σε δράση κατά των ναρκωτικών

Νέα δράση της ΕΛ.ΑΣ. για τη διακίνηση ναρκωτικών κοντά σε σχολεία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Μεταξουργείο.

Συνε­χείς είναι οι ειδι­κές δρά­σεις της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας για την πρό­λη­ψη και απο­τρο­πή της δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών κοντά σε σχο­λι­κά συγκρο­τή­μα­τα.

Ειδι­κό­τε­ρα, την Παρα­σκευή η Υπο­διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Ασφά­λειας Αττι­κής πραγ­μα­το­ποί­η­σε μια ακό­μη ανά­λο­γη δρά­ση, αυτή τη φορά στην περιο­χή του Μεταξουργείου.

Κατά τη διάρ­κειά της ελέγ­χθη­καν συνο­λι­κά 17 άτο­μα, εκ των οποί­ων 14 Έλλη­νες και τρεις αλλο­δα­ποί, ενώ προ­σή­χθη­σαν επτά άτομα.

Σύμ­φω­να με την ΕΛ.ΑΣ., ανά­λο­γες δρά­σεις θα συνε­χι­στούν το επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα, στο πλαί­σιο του επι­χει­ρη­σια­κού σχε­δια­σμού της Γενι­κής Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Αττικής.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων