- Διαφήμιση -

Επιχείρηση καλλωπισμού στο Μεταξουργείο

Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ανέλαβαν τον καθαρισμό και τον ηλεκτροφωτισμό της περιοχής

Επι­χεί­ρη­ση ενί­σχυ­σης του πρα­σί­νου, απο­κα­τά­στα­σης του ηλε­κτρο­φω­τι­σμού και καθα­ριό­τη­τας έγι­νε συντο­νι­σμέ­να προ­χθές Σάβ­βα­το από τις αρμό­διες διευ­θύν­σεις του δήμου Αθη­ναί­ων στο Μετα­ξουρ­γείο.

Η πλα­τεία στην δια­σταύ­ρω­ση Αχιλ­λέ­ως και Λένορ­μαν πλύ­θη­κε και το μνη­μείο που βρί­σκε­ται εκεί, καθα­ρί­στη­κε, ενώ κλα­δευ­τή­καν δέν­δρα και τοπο­θε­τή­θη­καν και­νούρ­για φυτά. Εργα­σί­ες αντι­με­τώ­πι­σης φθο­ρών έγι­ναν και στο σιντρι­βά­νι, το οποίο τις επό­με­νες ημέ­ρες θα φωτι­στεί. Η πλα­τεία αλλά και ο πεζό­δρο­μος που βρί­σκε­ται εκεί, φωτί­στη­καν πλή­ρως, αφού αντι­κα­τα­στά­θη­καν όλες οι χαλα­σμέ­νες λάμπες.

«Μετα­ξουρ­γείο. Με πλύ­σι­μο, καθα­ριό­τη­τα και φρο­ντί­δα για το πρά­σι­νο. Να είναι κάθε γωνιά της Αθή­νας, χώρος για να ζεις και να τον απο­λαμ­βά­νεις» έγρα­ψε στην ανάρ­τη­ση του στο Facebook ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης, ο οποί­ος βρέ­θη­κε στο σημείο που έγι­ναν οι παρεμ­βά­σεις μαζί με τους αρμό­διους αντι­δη­μάρ­χους Νίκο Αβρα­μί­δη (Καθα­ριό­τη­τα) και Σάκη Κολ­λά­το (Πρά­σι­νο — Ηλεκτροφωτισμός).

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων