- Διαφήμιση -

Συνοικία το Όνειρο: Η πιο φημισμένη συνοικία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου

Η συνοικία που άφησε το αποτύπωμά της και συζητήθηκε όσο λίγες μέσα στα χρόνια

Η πιο φημι­σμέ­νη συνοι­κία του παλιού ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου. Είναι η συνοι­κία που άφη­σε το απο­τύ­πω­μά της και συζη­τή­θη­κε όσο λίγες μέσα στα χρό­νια. Είναι φυσι­κά η «Συνοι­κία το όνει­ρο», το θρυ­λι­κό φιλμ που λογο­κρί­θη­κε έντο­να σε μια δύσκο­λη περί­ο­δο για την Ελλά­δα. Πρό­κει­ται για την ται­νία που απο­φά­σι­σε να δημιουρ­γή­σει ο Αλέ­κος Αλε­ξαν­δρά­κης, το 1961, έχο­ντας ήδη μια σημα­ντι­κή πορεία εμπρός από τις κάμερες.

 

Περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

Βρεί­τε μας και στην Ομά­δα μας στο Facebook:

Τα Ανω Πετρά­λω­να σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων