- Διαφήμιση -

Ινδαρές: Είμαστε όμηροι ενός πολέμου

Τον δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει η εισβολή της αστυνομίας στο σπίτι του Δημήτρη Ινδαρές στο Κουκάκι και η σύλληψη του ίδιου και των δύο γιων του

Τον δρό­μο της δικαιο­σύ­νης έχει πάρει η εισβο­λή της αστυ­νο­μί­ας στο σπί­τι του Δημή­τρη Ινδα­ρές στο Κου­κά­κι και η σύλ­λη­ψη του ίδιου και των δύο γιων του.

Ο ίδιος ο σκη­νο­θέ­της μιλώ­ντας στον ANT1  δήλω­σε: «Η ιστο­ρία έχει πάρει τον δρό­μο της Δικαιο­σύ­νης στην οποία έχω από­λυ­τη εμπι­στο­σύ­νη» κάνο­ντας λόγο για μια «αδυ­σώ­πη­τη μάχη με τους αστυ­νο­μι­κούς». «Αντί να πιά­σουν ανθρώ­πους εκεί, δεν έπια­σαν κανέ­ναν και βρέ­θη­καν στο δικό μας σπί­τι και όλη η έρευ­να εκτο­νώ­θη­κε στη σύλ­λη­ψη και την κακο­ποί­η­ση τη δική μου και των παι­διών μου» τόνι­σε ο κ. Ινδαρές.

«Αισθά­νο­μαι την ανά­γκη να πω ότι βρε­θή­κα­με όμη­ροι ενός πολέ­μου, ενός διχα­σμού, με αφορ­μή ένα επι­χει­ρη­μα­τι­κό φιά­σκο της αστυ­νο­μί­ας» ανέ­φε­ρε ο σκη­νο­θέ­της και απο­κά­λυ­ψε ότι έχει ξανα­ζή­σει μια τέτοια «μάχη» στο σπί­τι του, καθώς είχε προη­γη­θεί άλλη επι­χεί­ρη­ση εκκέ­νω­σης της συγκε­κρι­μέ­νης κατά­λη­ψης. Σημεί­ω­σε δε ότι «οι αστυ­νο­μι­κοί ήξε­ραν και πού ήμα­σταν και ποιοι ήμα­σταν. Ξέρουν και την πίστη μας στη νομι­μό­τη­τα». Σχε­τι­κά με το βίντεο ντο­κου­μέ­ντο, που δεί­χνει τον ίδιο και τα παι­διά του στην ταρά­τσα του κτι­ρί­ου, τόνι­σε ότι αρχι­κά βγή­καν τα παι­διά του και ακο­λού­θη­σε και εκεί­νος, προ­κει­μέ­νου να τα προστατέψει.

Τόνι­σε μάλι­στα ότι υπήρ­χε ήδη έντα­ση όταν ο αστυ­νο­μι­κός χτύ­πη­σε το κου­δού­νι του. «Είχε κλι­μα­κω­θεί η επι­χεί­ρη­ση, ένας πόλε­μος μαί­νε­ται μπρο­στά στο σπί­τι σου. Χτυ­πά­ει η πόρ­τα. Θα μπο­ρού­σα να κάνω το κορόι­δο αλλά άνοι­ξα. Ήταν ένας αστυ­νο­μι­κός γεμά­τος μπο­γιές. Και με ρωτά­ει αν ο φωτα­γω­γός επι­κοι­νω­νεί με το διπλα­νό δια­μέ­ρι­σμα. Και του είπα όχι. Ρώτη­σε εάν μπο­ρεί να βρε­θεί από την ταρά­τσα στο δίπλα σπί­τι» εξή­γη­σε και πρό­σθε­σε: «Οι αστυ­νο­μι­κοί τρο­φο­δο­τούν περιτ­τό μίσος για όσα έγι­ναν στο Κου­κά­κι. Οι κατα­λη­ψί­ες εκτό­ξευ­σαν ότι υλι­κό είχαν κατά των αστυ­νο­μι­κών και συνέ­λα­βαν εμάς».

Ο κ. Ινδα­ρές σημεί­ω­σε ότι είχε εκφρά­σει στο παρελ­θόν τη δυσφο­ρία του για την κατά­λη­ψη δίπλα από το σπί­τι του. «Είναι πρω­το­φα­νής η μονα­ξιά που αισθα­νό­μα­στε» είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Σχε­τι­κά με τα όσα ακού­στη­καν για τις μπο­γιές που ο ίδιος και τα παι­διά του είχαν πάνω τους εξή­γη­σε: «Είχα πάνω μου χρώ­μα­τα, αφού χωρίς να αντι­στα­θώ ο αστυ­νο­μι­κός μου πατού­σε το κεφά­λι σαν καρύ­δι»! Ξεκα­θά­ρι­σε δε ότι ουδέ­πο­τε προ­σπά­θη­σε να πάρει το όπλο από τον αστυ­νο­μι­κό, όπως ειπώ­θη­κε, ενώ στά­θη­κε στην αξία που θα είχε μια δημό­σια συγγνώμη.

 

Πηγή in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων