- Διαφήμιση -

Κολωνάκι: Τέλος για δύο χρόνια οι νέες άδειες σε κέντρα διασκέδασης

Το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο της Αθή­νας απο­φά­σι­σε να μην εκδί­δει νέες άδειες για τη λει­τουρ­γία κέντρων δια­σκέ­δα­σης στην περιο­χή του Κολω­να­κί­ου για την επό­με­να δύο χρόνια.

Η ανα­στο­λή αφο­ρά την περιο­χή που περι­κλεί­ε­ται από τους παρα­κά­τω δρό­μους: Σαρα­ντα­πή­χου και Ισαυ­ρων έως Δαφ­νο­μή­λη, Δαφ­νο­μή­λη και Σίνα έως Σόλω­νος, Σόλω­νος από Σίνα έως Κανά­ρη και Σέκερη…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων