- Διαφήμιση -

Ταυτοποιήθηκε ανήλικος για την επίθεση με πέτρες σε εκλογικό κέντρο στα Εξάρχεια

Ο 16χρονος αλλοδαπός είχε συμμετάσχει σε επίθεση με μπουκάλια και πέτρες στο 35ο εκλογικό τμήμα.

Κατά την έρευ­να της Υπο­διεύ­θυν­σης Κρα­τι­κής Ασφά­λειας της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, ταυ­το­ποι­ή­θη­κε 16χρονος αλλο­δα­πός, ο οποί­ος συμ­με­τεί­χε σε επί­θε­ση στο 35ο εκλο­γι­κό τμή­μα την ημέ­ρα των εκλο­γών της 7ης Ιουλίου.

Συγκε­κρι­μέ­να, μία ομά­δα ατό­μων – ανά­με­σά τους και ο ανή­λι­κος – έρι­ξαν πέτρες και μπου­κά­λια, τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της Κυρια­κής, σε κτί­ριο στη συμ­βο­λή των οδών Αρα­χώ­βης και Εμμα­νου­ήλ Μπε­νά­κη στα Εξάρ­χεια, όπου στε­γα­ζό­ταν το 35ο εκλο­γι­κό τμήμα.

Θυμί­ζου­με ότι την ίδια μέρα, πάλι στα Εξάρ­χεια, ομά­δα αντιε­ξου­σια­στών έκλε­ψε την κάλ­πη από το 33ο εκλο­γι­κό τμή­μα. Εν συνε­χεία, πέτα­ξαν και μολό­τοφ για να δια­φύ­γουν, ενώ η κάλ­πη βρέ­θη­κε καμέ­νη στην πλα­τεία Εξαρχείων.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων