- Διαφήμιση -

Εξάρχεια: Κάτοικοι έκαναν αλυσίδα γύρω από συνεργείο της ΔΕΗ, εν μέσω επεισοδίων

Σε απόγνωση είναι για μία ακόμη φορά κάτοικοι της περιοχής των Εξαρχείων, εξαιτίας των επεισοδίων που ξέσπασαν μέρα μεσημέρι στην περιοχή.

Το μεση­μέ­ρι της Πρω­το­μα­γιάς ξέσπα­σαν επει­σό­δια γύρω από το Πολυ­τε­χνείο, όταν κου­κου­λο­φό­ροι πέτα­ξαν πέτρες και βόμ­βες μολό­τοφ σε διμοι­ρία των ΜΑΤ. Ομως, την ίδια ώρα, περιο­χή των Εξαρ­χεί­ων είχε μεί­νει χωρίς ρεύ­μα εξαι­τί­ας βλά­βης. Μάλι­στα, οι κάτοι­κοι ανα­γκά­στη­καν να σχη­μα­τί­σουν ανθρώ­πι­νη αλυ­σί­δα γύρω από το συνερ­γείο της ΔΕΗ, προ­κει­μέ­νου να κάνουν οι εργά­τες τη δου­λειά τους και στη συνέ­χεια τους φυγάδευσαν!

«Τα επει­σό­δια συνε­χί­στη­καν για πολ­λές ώρες με αμεί­ω­τη έντα­ση εκα­τέ­ρω­θεν. Για πολ­λές ώρες δεν είχα­με ρεύ­μα. Ερρί­φθη­σαν δεκά­δες μολό­τοφ και αντί­στοι­χα δακρυ­γό­να. Οι κάτοι­κοι με συνε­χείς εκκλή­σεις προς τη ΔΕΗ κατόρ­θω­σαν να πεί­σουν το συνερ­γείο να ξανάρ­θει», περι­γρά­φει στο iefimerida κάτοι­κος της οδού Τοσί­τσα στα Εξάρχεια.

Επει­σό­δια στα Εξάρ­χεια το μεση­μέ­ρι της Πρωτομαγιάς

«Ενό­σω οι εργά­τες βρί­σκο­νταν στον λάκ­κο και προ­σπα­θού­σαν να απο­κα­τα­στή­σουν τη βλά­βη, οι εχθρο­πρα­ξί­ες συνε­χί­ζο­νται. Κατέ­βα­σα κόσμο στον δρό­μο, κάνα­με ανθρώ­πι­νο τεί­χος γύρω από τους εργά­τες, πάλε­ψαν γεν­ναία με βρεγ­μέ­νες πετσέ­τες και μαλόξ στα μάτια, η αστυ­νο­μία επι­χεί­ρη­σε να μας απω­θή­σει, μεί­να­με όλοι στις θέσεις μέχρι που τελεί­ω­σαν οι εργά­τες τη δου­λειά τους και τους φυγα­δεύ­σα­με με ασφά­λεια», ανα­φέ­ρει ο ίδιος κάτοι­κος των Εξαρχείων.

Ομως, έπρε­πε να πάει στο σημείο ο ΔΕΔΔΗΕ για να κάνει τη σύν­δε­ση, αλλά δεν μπο­ρού­σε να πλη­σιά­σει! Οι κάτοι­κοι ανα­γκά­στη­καν να μεί­νουν στον δρό­μο, δηλώ­νο­ντας στο συνερ­γείο ότι θα το προ­στα­τεύ­σουν οι ίδιοι! «Έμε­νε να έρθει ο ΔΕΔΔΗΕ να κάνει τη σύν­δε­ση. Ήρθε, αλλά δεν μπό­ρε­σε να πλη­σιά­σει και είμα­στε ακό­μη στον δρό­μο κάνο­ντας εκκλή­σεις από το τηλέ­φω­νο ότι, αν έρθουν θα τους προ­στα­τεύ­σου­με — ακό­μη περι­μέ­νου­με. Τα επει­σό­δια έχουν λήξει προς το παρόν με άλλες δύο συλ­λή­ψεις», ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο κάτοι­κος των Εξαρχείων.

Μάλι­στα, ο ίδιος περι­γρά­φει και τις απί­στευ­τες σκη­νές που έζη­σαν για μία ακό­μη φορά όσοι ζουν στα Εξάρ­χεια. «Δακρυ­γό­νο χτύ­πη­σε την τζα­μα­ρία της πολυ­κα­τοι­κί­ας μου και έσκα­σε στο κλι­μα­κο­στά­σιο, έγι­νε θάλα­μος αερί­ων. Νυχτώ­νει και δεν μπο­ρού­με να ανα­σά­νου­με, κιν­δυ­νεύ­ουν άρρω­στοι, ηλι­κιω­μέ­νοι και μωρά παι­διά», τονίζει.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων