- Διαφήμιση -

Δικογραφία σε βάρος 18 ατόμων για ληστείες και κλοπές στα Εξάρχεια

Έχουν ήδη συλληφθεί πέντε ενώ έχουν βγει εντάλματα για τους υπόλοιπους

Δεκα­ο­κτώ Αλγε­ρι­νούς, μέλη βίαι­ης συμ­μο­ρί­ας που διέ­πρατ­τε ληστεί­ες και κλο­πές στην περιο­χή των Εξαρ­χεί­ων, ταυ­το­ποί­η­σε το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Εξαρ­χεί­ων. Σε βάρος τους σχη­μα­τί­στη­κε ποι­νι­κή δικο­γρα­φία για εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, κλο­πές, ληστεί­ες και από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας, ενώ εκδό­θη­καν ισά­ριθ­μα εντάλ­μα­τα σύλ­λη­ψης. Έχουν συλ­λη­φθεί πέντε από τους δρά­στες στις περιο­χές των Εξαρ­χεί­ων, της Κυψέ­λης, του Αγί­ου Παντε­λε­ή­μο­να και του Μενιδίου.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μι­κή έρευ­να, η σπεί­ρα είχε συνε­χή δρά­ση, με δια­φο­ρε­τι­κή σε κάθε περί­πτω­ση σύν­θε­ση ομά­δας και εναλ­λα­γή ρόλων. Σημειώ­νε­ται, ότι οι εγκλη­μα­τι­κές πρά­ξεις τους χαρα­κτη­ρί­ζο­νταν από ιδιαί­τε­ρη βιαιό­τη­τα. Παράλ­λη­λα, ανά τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα άλλα­ζαν την εξω­τε­ρι­κή εμφά­νι­σή τους, κυρί­ως με δια­φο­ρε­τι­κό κού­ρε­μα και βάψι­μο των μαλ­λιών τους.

Επι­πλέ­ον, όπως ανα­φέ­ρει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, όταν συλ­λαμ­βά­νο­νταν δήλω­ναν δια­φο­ρε­τι­κά στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας, εθνι­κό­τη­τας και ημε­ρο­μη­νί­ας γέν­νη­σης. Από την έως τώρα έρευ­να της αστυ­νο­μί­ας εξι­χνιά­στη­καν δεκα­ο­κτώ περι­πτώ­σεις ληστειών και διαρ­ρή­ξε­ων-κλο­πών στην περιο­χή των Εξαρχείων.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στον αρμό­διο ανα­κρι­τή, ενώ σε βάρος τεσ­σά­ρων εξ αυτών εκδό­θη­καν εντάλ­μα­τα προ­σω­ρι­νής κράτησης.

Τέλος, συνε­χί­ζο­νται οι έρευ­νες για την σύλ­λη­ψη και των υπο­λοί­πων αλλο­δα­πών της συμμορίας.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων