- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Νέο στέκι πολιτισμού αποκτά η Αθήνα, στη γειτονιά του Αγίου Παύλου

Ένα νέο στέ­κι πολι­τι­σμού απο­κτά η Αθή­να, στη γει­το­νιά του Αγί­ου Παύ­λου. Ο Δήμος Αθη­ναί­ων μέσω του Οργα­νι­σμού Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας (ΟΠΑΝΔΑ) διευ­ρύ­νει το δίκτυο των πολι­τι­στι­κών κέντρων μέσα στην πόλη, προ­σφέ­ρο­ντας μια δημιουρ­γι­κή και ευχά­ρι­στη διέ­ξο­δο στους κατοί­κους της.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων