- Διαφήμιση -

Χαράλαμπος Στέρτσος — Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

Περιστέρι - Πέρασμα σε νέα σελίδα

Ο Στέρ­τσος Χαρά­λα­μπος γεν­νή­θη­κε το 1963 στο Περιστέρι.
Από τη δεκα­ε­τία του ΄80 ανέ­πτυ­ξε πολυ­σχι­δή κοι­νω­νι­κή, επι­στη­μο­νι­κή και πολι­τι­κή δραστηριότητα.
Συμ­με­τεί­χε ενερ­γά στα κινή­μα­τα της πόλης, για δέσμευ­ση και από­δο­ση χώρων στο Δήμο μας, που αργό­τε­ρα έγι­ναν πλα­τεί­ες και πνεύ­μο­νες πρά­σι­νου στην πόλη μας.
Ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος, ενερ­γό μέλος πoλ­λών συλ­λό­γων, σωμα­τεί­ων και κινή­σε­ων συμ­με­τεί­χε ενερ­γά σε όλους τους αγώ­νες της γενιάς του.
Σπού­δα­σε Κοι­νω­νιο­λο­γία, Εγκλη­μα­το­λο­γία, Διε­θνείς και Ευρω­παϊ­κές Σχέσεις,Management Νοσοκομείου.
Υπήρ­ξε εκδό­της πολ­λών εφη­με­ρί­δων και περιο­δι­κών, αρθρογράφος,Manager social media
Έχει μακρο­χρό­νια εμπει­ρία στον Τομέα της Εκπαί­δευ­σης. Έχει θητεύ­σει σε πολ­λά υπη­ρε­σια­κά συμ­βού­λια πανελ­λα­δι­κά τόσο στην πρωτοβάθμια,δευτεροβάθμια, τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση όσο και στην τεχνι­κή εκπαί­δευ­ση και κατάρτιση.
Αντι­πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Ελλή­νων Κοι­νω­νιο­λό­γων (Σ.Ε.Κ), Γενικός
Γραμ­μα­τέ­ας της Ομο­σπον­δί­ας Ιδιω­τι­κών Εκπαι­δευ­τι­κών Λει­τουρ­γών Ελλά­δας, Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Ιδιω­τι­κών Εκπαι­δευ­τι­κών Λει­τουρ­γών Αθή­νας (Σ.Ι.Ε.Λ).
Ως μέλος διοι­κη­τι­κών συμ­βου­λί­ων πολ­λών συλ­λό­γων, οργα­νι­σμών ν και επι­στη­μο­νι­κών ενώ­σε­ων έχει δια­κρι­θεί και
τιμη­θεί για την δρά­ση του
Τα 10 τελευ­ταία χρό­νια είναι δρα­στή­ριο μέλος της Π.Ε.Σ.Κ.Ο (Πανελ­λή­νια Ενω­ση Συμπρά­ξε­ων Κοι­νω­νι­κής Οικο­νο­μί­ας) και σύμ­βου­λος στο πρό­γραμ­μα «Μέντο­ρες για την Κοι­νω­νι­κή Οικο­νο­μία) το οποίο υλο­ποιεί­ται σε συνερ­γα­σία με πολ­λούς Δήμους της χώρας.
Γνω­ρί­ζει αγγλι­κά ‚γαλ­λι­κά, γερμανικά.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων