- Διαφήμιση -

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Η πορεία προς τις των δημοτικές εκλογές εκτός των άλλων είναι μια ευκαιρία αξιολόγησης και σύγκρισης από τόπο σε τόπο

Του Στέρ­τσου Χαράλαμπου

Η πορεία προς τις των δημο­τι­κές εκλο­γές εκτός των άλλων είναι μια ευκαι­ρία αξιο­λό­γη­σης και σύγκρι­σης από τόπο σε τόπο, των καλύ­τε­ρων παρα­δειγ­μά­των άσκη­σης τοπι­κής πολι­τι­κής των πόλεων.

Στην επο­χή μας στις μεγά­λες πόλεις και πρω­τεύ­ου­σες του κόσμου συμ­βαί­νει κάτι πρω­τό­γνω­ρο και ταυ­τό­χρο­να πολύ ελπι­δο­φό­ρο. Οι πόλεις έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να και­νο­το­μούν την ίδια στιγ­μή που τα εθνι­κά κρά­τη καθη­λώ­νο­νται ανα­πτυ­ξια­κά από το υψη­λό δημό­σιο χρέ­ος που περιο­ρί­ζει τον ανα­πτυ­ξια­κό ρόλο τους.

Στις λεγό­με­νες ανοι­κτές κοι­νω­νί­ες παρα­τη­ρεί­ται ότι οι μεγά­λες πόλεις ασκούν πολι­τι­κή ως αυτό­νο­μες πολι­τι­κές οντό­τη­τες καθώς, δεν έχουν τα δημο­σιο­κο­νο­μι­κά βάρη των κρα­τών και ταυ­τό­χρο­να ανα­πτύσ­σο­νται με βάση τις νέες τεχνο­λο­γί­ες και και­νο­το­μί­ες της τρί­της και τέταρ­της βιο­μη­χα­νι­κής επα­νά­στα­σης. Σε γενι­κές γραμ­μές τα εθνι­κά κρά­τη δυσπρα­γούν, οι μεγά­λες πόλεις παίρ­νουν τα ηνία της τοπι­κής και περι­φε­ρεια­κής ανά­πτυ­ξης και οι Ενώ­σεις κρα­τών όπως η Ε.Ε προ­σφέ­ρουν τις ρεα­λι­στι­κές λύσεις που χρειά­ζε­ται ο κόσμος. Κι αυτό συμ­βαί­νει για­τί οι Δήμοι δεν έχουν να σηκώ­σουν τα βάρη του δημό­σιου χρέ­ους από τις τρα­πε­ζι­κές φού­σκες και τη φού­σκα των ακι­νή­των. Έτσι πολι­τεί­ες όπως η Νέα Υόρ­κη, Μαδρί­τη, Βαρ­κε­λώ­νη, Ρώμη, Κοπεγ­χά­γη, Βαν­κού­βερ και άλλες, είναι μερι­κές από τις πόλεις που έχουν δώσει μεγά­λη έμφα­ση στη πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη αλλά και στη κοι­νω­νι­κή οικο­νο­μία της τοπι­κής αυτοδιοίκησης.

Πως αλή­θεια τα καταφέρνουν;

Καταρ­χάς με εργα­λείο τις έξυ­πνες τεχνο­λο­γί­ες επι­τυγ­χά­νουν μειώ­σουν το γρα­φειο­κρα­τι­κό λει­τουρ­γι­κό κόστος. Μειώ­νουν το εργα­τι­κό κόστος και μπο­ρούν να μετα­φέ­ρουν πόρους σε κοι­νω­νι­κές υπο­δο­μές και το περι­βάλ­λον, προ­σφέ­ρουν πρό­σθε­τες υπη­ρε­σί­ες στους πιο αδύ­να­μους δημό­τες. Εφευ­ρί­σκουν τον κοι­νο­τι­σμό των πόλε­ων εκεί που υπο­χω­ρεί το κρά­τος πρό­νοιας, αντι­με­τω­πί­ζουν την εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα, ενσω­μα­τώ­νουν τους οικο­νο­μι­κά και κοι­νω­νι­κά απο­κλει­σμέ­νους προ­σφέ­ρο­ντας νέες ευκαι­ρί­ες έντα­ξης. Αξιο­ποιούν τα έξυ­πνα δίκτυα της ψηφια­κής επο­χής και τη συμ­με­το­χή των πολι­τών όπως γίνε­ται για παρά­δειγ­μα με τις ενερ­γεια­κές κοι­νό­τη­τες την ανα­κύ­κλω­ση και την ανά­πτυ­ξη του πρα­σί­νου στις πόλεις.

Για να κατα­λά­βου­με τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα της πολι­τι­κής των πόλε­ων, ένα­ντι των κρα­τών θα πρέ­πει να λάβου­με υπό­ψη την υψη­λή φορο­λο­γία που επι­βάλ­λουν τα εθνι­κά κρά­τη, για την αντι­με­τώ­πι­ση παντού πλέ­ον των δημο­σιο­νο­μι­κών ελλειμ­μά­των. Την ίδια στιγ­μή οι πόλεις έχουν το κρυ­φό πλε­ο­νέ­κτη­μα να δια­τη­ρούν στο ίδιο επί­πε­δο τους δημο­τι­κούς φόρους αυξά­νο­ντας την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τά τους.

Μπο­ρούν δηλα­δή να παρου­σιά­ζο­νται πλε­ο­να­σμα­τι­κούς ισο­λο­γι­σμούς και να ενι­σχύ­ουν τις υπο­δο­μές τους, καθώς το πάγιο κόστος λει­τουρ­γί­ας υπο­χω­ρεί. Κι αυτό συμ­βαί­νει λόγω αυτο­μα­το­ποί­η­σης των τεχνο­λο­γιών και του περιο­ρι­σμού στο εργα­τι­κό και λει­τουρ­γι­κό κόστος.

Με αυτές τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις οι πόλεις συγκε­ντρώ­νουν νέες δυνα­τό­τη­τες, για την πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη, την συμ­με­το­χι­κό­τη­τα, με τους ενερ­γεια­κοί συνε­ται­ρι­σμοί και κοι­νο­τι­κή οργά­νω­ση για την αντι­με­τώ­πι­ση της φτώ­χειας. Ανά­λο­γα προ­νό­μια θα μπο­ρού­σαν να έχουν και οι μεγά­λοι Δήμοι στη χώρα μας όπως π.χ ο Δήμος της Αθή­νας και ο Δήμος Περι­στε­ρί­ου στην Αττι­κή και άλλοι, οι οποί­οι στα χρό­νια της κρί­σης είχαν την ευκαι­ρία να περιο­ρί­σουν δρα­στι­κά το κόστος λει­τουρ­γί­ας τους ώστε να παρου­σιά­ζο­νται πλε­ο­να­σμα­τι­κοί σήμε­ρα καθώς το μνη­μό­νιο τους βόλε­ψε στις περι­κο­πές των μισθών κατά 30% και να αξιο­ποι­ή­σουν τους πόρους για ανα­πτυ­ξια­κούς στόχους.

Επί της ουσί­ας όμως δεν απέ­φυ­γαν την πεπα­τη­μέ­νη και δεν αξιο­ποί­η­σαν τις νέες δυνα­τό­τη­τες καθώς λεί­πει το όρα­μα για τις υπο­δο­μές της 3ης βιο­μη­χα­νι­κής επα­νά­στα­σης. Τα πλε­ο­νά­σμα­τα που παρου­σιά­ζουν ως επί­τευγ­μα προ­φα­νώς δεν θα υπήρ­χαν εάν δεν είχαν μεσο­λα­βή­σει οι ανα­γκα­στι­κές περι­κο­πές του μνη­μό­νιου. Δεν πρό­κει­ται λοι­πόν για κάποια επι­τυ­χία στη δια­χεί­ρι­ση και εν προ­κει­μέ­νω των Δημάρ­χων Καμί­νη και Παχα­του­ρί­δη, για μια ευνοϊ­κή συγκυ­ρία που τελι­κά δεν αξιο­ποι­ή­θη­κε για προ­ω­θη­τι­κές ενέρ­γειες στη πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη και στη ποιό­τη­τα ζωής αλλά ούτε στη κοι­νω­νι­κή οικο­νο­μία της τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης, όπως έχει γίνει στις πόλεις υπο­δείγ­μα­τα που προ­α­να­φέ­ρα­με. Δεν υπήρ­ξαν με άλλα λόγια πολι­τι­κές και­νο­το­μί­ες, καθώς στους δήμους αυτούς εφαρ­μό­στη­κε το ίδιο συγκε­ντρω­τι­κό μοντέ­λο του κράτους.

Οι πελα­τεια­κές πολι­τι­κές σχέ­σεις, η αδια­φά­νεια ο «συν­δι­κα­λι­σμός» απέ­να­ντι στο κρά­τος αντί της ευθύ­νης για μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη πολι­τι­κή των πόλε­ων. Έτσι μολο­νό­τι υπάρ­χουν δια­θέ­σι­μοι πόροι ελά­χι­στες ήσαν ο εξαι­ρέ­σεις που οι Δήμοι συνέ­βα­λαν στην ενί­σχυ­ση της τοπι­κής απα­σχό­λη­σης και πρά­σι­νες υπο­δο­μές. Μια εξαί­ρε­ση ήταν στη διπλω­μα­τία των πόλε­ων όπου ο δήμος Θεσ­σα­λο­νί­κης με το Δήμαρ­χο Μπου­τά­ρη εισή­γα­γε και­νο­το­μί­ες σε σχέ­ση με τη προ­βο­λή στο τουρισμό.

Υπάρ­χει επί­σης το παρά­δειγ­μα ενός μικρού δήμου στη Θεσ­σα­λία, πρό­κει­ται για το δήμο Αγιάς που έδει­ξε πως μπο­ρούν να γίνουν σημα­ντι­κά έργα με τους υφι­στά­με­νους πόρους και πως οι δήμοι μπο­ρούν να συμ­βά­λουν απο­φα­σι­στι­κά στις υπο­δο­μές της αγρο­τι­κής παρα­γω­γής, στην Τοπι­κή Ανά­πτυ­ξη και τοπι­κό πολιτισμό.

Αυτά τα παρα­δείγ­μα­τα βέβαια είναι ελά­χι­στα σε σχέ­ση με την αδρά­νεια στον Ελλα­δι­κό χώρο γι΄ αυτό χρειά­ζε­ται σήμε­ρα μια διε­θνή θεώ­ρη­ση των δυνα­το­τή­των που έχουν οι θεσμοί της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης, για τις πόλεις του μέλλοντος.

Του Στέρ­τσου Χαρά­λα­μπου υπο­ψή­φιου Δημο­τι­κού Συμ­βού­λου στο Περι­στέ­ρι με το συν­δυα­σμό «Πέρα­σμα σε Νέα Σελί­δα» του Βασί­λη Μουκοβίνα 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων