Περιστέρι : Νέα απόπειρα κλοπής με εισβολή αυτοκινήτου σε κατάστημα

Νέα απόπειρα κλοπής με εισβολή αυτοκινήτου σε κατάστημα, αυτήν τη φορά στο Περιστέρι, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 44, επιχείρησαν τη νύχτα άγνωστοι δράστες.

Νέα από­πει­ρα κλο­πής με εισβο­λή αυτο­κι­νή­του σε κατά­στη­μα, αυτήν τη φορά στο Περι­στέ­ρι, επί της οδού Εθνι­κής Αντι­στά­σε­ως 44, επι­χεί­ρη­σαν τη νύχτα άγνω­στοι δρά­στες.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, το περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε στις 03.30 της Δευ­τέ­ρας, όταν άγνω­στοι επι­χεί­ρη­σαν να εισβάλ­λουν με αυτο­κί­νη­το σε κατά­στη­μα Πλαί­σιο, στην προ­α­να­φερ­θεί­σα οδό, με προ­φα­νή σκο­πό την κλο­πή χρη­μά­των ή εμπο­ρευ­μά­των.

Απέτυχαν και διέφυγαν

Για άγνω­στο μέχρι στιγ­μής λόγο, η προ­σπά­θειά τους απέ­τυ­χε και οι δρά­στες ανα­γκά­στη­καν να εγκα­τα­λεί­ψουν το όχη­μα διεμ­βο­λι­σμού και να απο­μα­κρυν­θούν από το σημείο με άλλο αυτο­κί­νη­το.

Την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα σημειώ­θη­καν άλλες τρεις περι­πτώ­σεις κλο­πών με εισβο­λή αυτο­κι­νή­των σε κατα­στή­μα­τα της Αττι­κής, από τα οποία οι θρα­σύ­τα­τοι κακο­ποιοί κατά­φε­ραν να απο­σπά­σουν χρή­μα­τα ή αντι­κεί­με­να.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων