- Διαφήμιση -

Ανθούπολη — Η εξέγερση του κάρβουνου

Μια ιστορία που έμεινε και παραμένει στο περιθώριο

Πόσοι άρα­γε από τους σημε­ρι­νούς κατοί­κους της Ανθού­πο­λης αλλά και όσους την επι­σκέ­πτο­νται, γνω­ρί­ζουν τα… μυστι­κά αυτής της γης και τα όσα δια­δρα­μα­τί­ζο­νταν στη συγκε­κρι­μέ­νη συνοι­κία στο διά­στη­μα από το 1933 ως και το 1956; Μάλ­λον ελάχιστοι.

Η Ανθού­πο­λη ως το 1922 ήταν αραιο­κα­τοι­κη­μέ­νη. Μετά τη μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή, εγκα­τα­στά­θη­καν εκεί πρόσφυγες.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων