- Διαφήμιση -

Αγωνία για την Νεκταρία που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από σπίτι φίλου της στο Περιστέρι

Κανένα σημάδι ζωής δεν έχει δώσει από τις 19 Φεβρουαρίου η Νεκταρία Φραγκουλατζή από το Ρέθυμνο. Η γυναίκα εξαφανίστηκε από το σπίτι του φίλου της στο Περιστέρι. Την υπόθεση ερεύνησε το “Τούνελ” της Παρασκευής 28 Φεβρουαρίου.

Σύμ­φω­να με την εκπο­μπή που παρου­σιά­ζει η Αγγε­λι­κή Νικο­λού­λη, οι αντι­φά­σεις του φίλου της για το πότε και κάτω από ποιες συν­θή­κες χάθη­κε, προ­κα­λούν τα καυ­τά ερω­τή­μα­τα των συγ­γε­νών της και περι­πλέ­κουν την όλη ιστορία.

Η Νεκτα­ρία Φρα­γκου­λα­τζή, 47 χρό­νων, από το Ρέθυ­μνο, αγνο­εί­ται από την Τετάρ­τη 19 Φεβρουα­ρί­ου. Μια ημέ­ρα πριν, έφυ­γε από το δια­μέ­ρι­σμα της αδελ­φής της στα Σεπό­λια που τη φιλο­ξε­νού­σε, λέγο­ντας πως θα πάει στο σπί­τι του παι­δι­κού της φίλου Κώστα και στην ηλι­κιω­μέ­νη μητέ­ρα του.

Από κει και έπει­τα ξεκί­νη­σε ο Γολ­γο­θάς για την αδελ­φή της Νεκτα­ρί­ας, τη Γιάν­να. Η ίδια απευ­θύν­θη­κε στην εκπο­μπή για να μάθει την αλή­θεια γύρω από την μυστη­ριώ­δη εξα­φά­νι­ση του “παι­διού” της, όπως την αποκαλούσε.

Βγαί­νω έξω και ψάχνω για κάποιο στίγ­μα της. Ποτέ δε θα έφευ­γε, δε θα με άφη­νε. Με ανη­συ­χεί το γεγο­νός πως κανέ­νας δεν την έχει δει και δεν υπάρ­χει μια μαρ­τυ­ρία, δε γίνε­ται να χάθη­κε έτσι”, είπε συγκινημένη.

Το “Τού­νελ” αιφ­νι­δί­α­σε τον φίλο της αγνο­ού­με­νης Νεκτα­ρί­ας, ο οποί­ος δεν ήταν σε θέση να δώσει ξεκά­θα­ρη εικό­να για το πότε και πως χάθηκε:

Τη μία έλε­γε πως την άφη­σε στο μετρό του “Αγί­ου Αντω­νί­ου”, ενώ την άλλη ισχυ­ρι­ζό­ταν πως έφυ­γε μόνη της ξημε­ρώ­μα­τα μετά από καβγά τους.

Την πήγα στο μετρό, τη χαι­ρέ­τη­σα και έφυ­γα. Δε θυμά­μαι όμως εάν ήταν πρωί ή βρά­δυ και ποια ημέ­ρα”, είπε μετα­ξύ άλλων.

Κατά τη διάρ­κεια της εκπο­μπής, έφτα­σε μια πλη­ρο­φο­ρία που συζη­τή­θη­κε για­τί προ­κά­λε­σε ιδιαί­τε­ρη εντύπωση.

 

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων