- Διαφήμιση -

Τραγωδία στο Ίλιον : Συγκλονίζει η μαρτυρία του πατέρα – Το μοιραίο τραύμα στο κεφάλι του μικρού αγοριού

Τις τραγικές στιγμές που έζησε ο ίδιος και η σύντροφός του περιγράφει ο πατέρας του μικρού αγοριού που εγκλωβίστηκε στον αποθηκευτικό χώρο κρεβατιού και έχασε τη ζωή του. Το μοιραίο τραύμα που εντόπισαν οι γιατροί στο κεφάλι του παιδιού.

Συγκλο­νί­ζει το πανελ­λή­νιο η τρα­γω­δία στο Ίλιον με το μικρό αγό­ρι μόλις 2,5 ετών που εγκλω­βί­στη­κε στον απο­θη­κευ­τι­κό χώρο του κρε­βα­τιού των γονιών του και έχα­σε τη ζωή του.

Ο πατέ­ρας του μικρού παι­διού μιλώ­ντας στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης περιέ­γρα­ψε τις τρα­γι­κές στιγ­μές που έζη­σε ο ίδιος και η μητέ­ρα του αγοριού.

«Χθες το πρωί έκα­νε η μαμά του δου­λειές, γενι­κή στο σπί­τι. Έχου­με μια κρε­βα­το­κά­μα­ρα, εννοώ το κρε­βά­τι, εκ των οποί­ων είναι με μηχα­νι­σμό, με απο­θη­κευ­τι­κό χώρο.

Είχα­με ανοί­ξει όλο το στρώ­μα με το μηχα­νι­σμό όρθιο και ο μικρού­λης ανα­κά­λυ­ψε αυτή την καβάν­τζα, αυτή την κρυψώνα.

«Κάναμε ότι μπορούσαμε αλλά ήταν αργά»

Ο πατέ­ρας, όπως ο ίδιος λέει, είχε αφή­σει σηκω­μέ­νο τον μηχα­νι­σμό προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λύ­νει τη μητέ­ρα να τακτο­ποι­ή­σει πράγ­μα­τα στον απο­θη­κευ­τι­κό χώρο, αφού η ίδια είχε πρό­βλη­μα με το χέρι της και δεν μπο­ρού­σε και εκεί­νος θα έφευ­γε νωρίς.

«Κατά τις 7–8 πέσα­με για ύπνο στο σαλό­νι. Πήρα­με μαζί τον μικρού­λη, για­τί είδα­με τηλε­ό­ρα­ση, θα μας έπαιρ­νε ο ύπνος» ανα­φέ­ρει και όπως υπο­στη­ρί­ζει κάποια στιγ­μή, στη διάρ­κεια της νύχτας, το αγο­ρά­κι σηκώ­θη­κε και πήγε να παί­ξει ξανά.

Όπως φαί­νε­ται, τρά­βη­ξε ένα λου­ρί του μηχα­νι­σμού με απο­τέ­λε­σμα να κλεί­σει το κρε­βά­τι και το παι­δί να παγι­δευ­τεί. Οι γονείς αντι­λή­φθη­καν την τρα­γω­δία, όταν η μητέ­ρα σηκώ­θη­κε στις πέντε το πρωί για να ταϊ­σει το μικρό­τε­ρο παι­δά­κι της.

«Στις 5 η ώρα το πρωί, η μαμά του ξύπνη­σε για να δώσει γαλα­τά­κι στο άλλο παι­δά­κι. Λοι­πόν, κάνει ένα έτσι δίπλα της, δεν είναι το παι­δά­κι. Ψάχνει, σηκώ­θη­κε, κάπου πήγε. Ψάχνει στο σπί­τι. Δεν το βρί­σκει το παι­δά­κι. Το κρε­βά­τι κλει­στό. Λέει «τι είναι;» Μπή­κε τώρα εδώ πέρα;». Το σηκώ­νει και το παι­δά­κι μου είναι από κάτω νεκρό. Του έκα­να μαλά­ξεις, του έκα­να το φιλί της ζωής, τίποτα».

Δεί­τε τι είπε One Channel 

Η καταγγελία για αμέλεια

Ανα­φε­ρό­με­νος στην καταγ­γε­λία που έγι­νε τον Σεπτέμ­βριο στο Χαμό­γε­λο του Παι­διού για τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των παι­διών στο συγκε­κρι­μέ­νο σπί­τι, υπο­στη­ρί­ζει ότι πρό­κει­ται για κακο­ή­θειες, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ωστό­σο ότι είχε γίνει έλεγ­χος από την Πρό­νοια χωρίς να εντο­πί­σει κάτι.

Όπως λέει, η Πρό­νοια έκα­νε έλεγ­χο στο σπί­τι και δεν βρή­κε τίπο­τα. Μάλι­στα ισχυ­ρί­ζε­ται ότι η κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός που επι­σκέ­φτη­κε το σπί­τι του είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Πες ότι το ραντε­βού δεν έγι­νε ποτέ. Είναι καταγ­γε­λία που δεν έχει ισχύ».

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι η καταγ­γε­λία είχε γίνει από κάποια γει­τό­νισ­σα χωρίς ωστό­σο να επι­βε­βαιω­θούν τα όσα είχε καταγ­γεί­λει μετά από έλεγ­χο που είχε γίνει.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του Χαμό­γε­λου του Παι­διού στις 4 Σεπτεμ­βρί­ου 2019 δέχθη­κε ανώ­νυ­μη καταγ­γε­λία στην «Εθνι­κή Τηλε­φω­νι­κή Γραμ­μή για τα παι­διά SOS 1056» που αφο­ρού­σε σε συν­θή­κες παρα­μέ­λη­σης εντός της συγκε­κρι­μέ­νης οικογένειας.

Αμε­σα ‑όπως ανα­φέ­ρει- ενη­με­ρώ­θη­κε η αρμό­δια Εισαγ­γε­λία Ανη­λί­κων ώστε να προ­χω­ρή­σει στις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες. «Για άλλη μια φορά, «Το Χαμό­γε­λο του Παι­διού» ενη­με­ρώ­νει ότι αρμό­διες για κάθε περι­στα­τι­κό παραμέλησης/ κακο­ποί­η­σης ενός παι­διού είναι οι Εισαγ­γε­λι­κές Αρχές και οι Κοι­νω­νι­κές Υπη­ρε­σί­ες που οφεί­λουν να διε­ρευ­νή­σουν την κάθε υπό­θε­ση» τονί­ζε­ται στην ανακοίνωση.

«Το Χαμό­γε­λο του Παι­διού» έχει δηλώ­σει τη δια­θε­σι­μό­τη­τά του στις αρμό­διες Εισαγ­γε­λι­κές αρχές και τους αρμό­διους φορείς, τόσο με τις υπη­ρε­σί­ες του όσο και με το εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό του» προσθέτει.

Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα

Στο μετα­ξύ ελεύ­θε­ροι με προ­φο­ρι­κή εντο­λή του δικα­στι­κού λει­τουρ­γού παρέ­μει­ναν οι γονείς του μικρού αγο­ριού ενώ εις βάρος τους σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία η οποία θα απο­στα­λεί στον εισαγγελέα.

Σε κατά­στα­ση σοκ οι δύο γονείς περιέ­γρα­ψαν στους αστυ­νο­μι­κούς τι ακρι­βώς συνέ­βη στο σπί­τι τους το βρά­δυ της Κυρια­κής και πώς βρή­καν το 2,5 ετών αγο­ρά­κι νεκρό μέσα στο μπα­ού­λο του κρεβατιού.

Υπο­στή­ρι­ξαν ότι αφού έκα­ναν γενι­κή καθα­ριό­τη­τα στο σπί­τι, νωρίς το βρά­δυ κάθι­σαν στον κανα­πέ μαζί με το μικρό αγό­ρι και εκεί αποκοιμήθηκαν.

Όταν ξύπνη­σε η μητέ­ρα γύρω στις 5 τα ξημε­ρώ­μα­τα δια­πί­στω­σε ότι το αγο­ρά­κι δεν ήταν δίπλα τους και άρχι­σε να το ψάχνει μέσα στο σπίτι.

Όταν πήγε στο υπνο­δω­μά­τιο και είδε ότι ο απο­θη­κευ­τι­κός χώρος του κρε­βα­τιού ήταν κλει­στός ενώ τον είχε αφή­σει ανοι­κτό έσπευ­σε να το ελέγξει.

Εκεί εντό­πι­σε τον γιο της χωρίς τις αισθή­σεις του και φώνα­ξε τον σύντρο­φό της και αμέ­σως έσπευ­σαν στην κλινική.

Και οι δύο επε­σή­μα­ναν ότι έκα­ναν τα πάντα να το επα­να­φέ­ρουν στην ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν.

Το χτύπημα στο κεφάλι

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι όταν το παι­δά­κι το παρέ­λα­βαν οι για­τροί της κλι­νι­κής και δια­πί­στω­σαν τον θάνα­τό του εντό­πι­σαν και ένα χτύ­πη­μα στο κεφά­λι. Σε συν­δυα­σμό με το γεγο­νός ότι όλα τα στοι­χεία έδει­χναν ότι ο θάνα­τος ήταν ασφυ­κτι­κός ειδο­ποί­η­σαν άμε­σα στην αστυνομία.

Από όσα ισχυ­ρί­ζο­νται οι γονείς εικά­ζε­ται ότι το τραύ­μα στο κεφά­λι του παι­διού πιθα­νό­τα­τα να προ­ήλ­θε από χτύ­πη­μα που δέχθη­κε όταν έκλει­σε ο μηχα­νι­σμός του απο­θη­κευ­τι­κού χώρου του κρε­βα­τιού. Μάλι­στα ίσως αυτό το χτύ­πη­μα να να άφη­σε αναί­σθη­το το μωρό και έτσι να μην αντέ­δρα­σε με το κλά­μα του ώστε να κινη­το­ποι­η­θούν οι γονείς του.

Όπως και να έχει τα ακρι­βή αίτια θανά­του θα δια­πι­στω­θούν από τη νεκρο­ψία νεκροτομή.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων