- Διαφήμιση -

Ίλιον: Προληπτική απολύμανση στα σχολεία λόγω κοροναϊού

Ο Δήμος Ιλίου εξέδωσε ενημερωτικό έντυπο με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας

Προ­λη­πτι­κές απο­λυ­μάν­σεις στα σχο­λι­κά κτί­ρια, τους παι­δι­κούς σταθ­μούς, τα ΚΑΠΗ και σε όλα τα δημο­τι­κά κτί­ρια όπου υπάρ­χει συνά­θροι­ση κοι­νού, απο­φά­σι­σε ο Δήμος Ιλί­ου σε συνε­δρί­α­ση της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής, την οποία συγκά­λε­σε εκτά­κτως ο δήμαρ­χος Νίκος Ζενέ­τος, στο πλαί­σιο των μέτρων πρό­λη­ψης κατά του κοροναϊού.

Ειδι­κό­τε­ρα, όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, απο­λυ­μάν­σεις θα γίνουν από σήμε­ρα έως και την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα, σε όλα τα σχο­λεία πρω­το­βάθ­μιας και δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης και τους 12 παι­δι­κούς και βρε­φο­νη­πια­κούς σταθ­μούς ενώ θα ακο­λου­θή­σουν στα ΚΑΠΗ, τα κτί­ρια όπου στε­γά­ζο­νται οι κοι­νω­νι­κές δομές του Δήμου και σε όποιο άλλο δημο­τι­κό κτί­ριο κρι­θεί απαραίτητο.

Στο μετα­ξύ, ο Δήμος Ιλί­ου εξέ­δω­σε ενη­με­ρω­τι­κό έντυ­πο με τα μέτρα πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας, όπως αυτά απο­τυ­πώ­νο­νται στις οδη­γί­ες του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας και του ΕΟΔΥ, το οποίο θα δια­νε­μη­θεί σε σχο­λεία, χώρους συνά­θροι­σης κοι­νού, πολί­τες και εργαζόμενους.

«Προ­στα­τευό­μα­στε από τον κορο­ναϊό. Δεν φοβό­μα­στε. Τηρού­με τους κανό­νες υγιει­νής» τονί­ζει ο δήμαρ­χος Ιλί­ου και προ­σθέ­τει ότι ο Δήμος, ενερ­γώ­ντας με ψυχραι­μία και υπευ­θυ­νό­τη­τα, θα λάβει οποιο­δή­πο­τε άλλο μέτρο χρεια­στεί για την προ­στα­σία των πολι­τών, με βάση τις οδη­γί­ες των αρμό­διων φορέων.

Πηγή: in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων