Εντοπίστηκε ποσότητα-ρεκόρ του ψυκτικού υγρού φρέον στο Αιγάλεω

Κατασχέθηκαν 1939 φιάλες ενώ το συνολικό βάρος ξεπερνά τους 23 τόνους

Πάνω από 23 τόνους του απα­γο­ρευ­μέ­νου ψυκτι­κού υγρού φρέ­ον, εντό­πι­σε το ΣΔΟΕ Αττι­κής στο Αιγά­λεω — ποσό­τη­τα που, σύμ­φω­να με έμπει­ρους παρά­γο­ντες της αγο­ράς, συνι­στά ιστο­ρι­κό ευρω­παϊ­κό ρεκόρ. Οι έρευ­νες συνε­χί­ζο­νται για την απο­κά­λυ­ψη των μελών του κυκλώ­μα­τος της παρά­νο­μης εισα­γω­γής και δια­κί­νη­σης.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του ΣΔΟΕ που μετέ­δω­σε το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, κατό­πιν αξιο­ποί­η­σης πλη­ρο­φο­ριών και συντο­νι­σμέ­νη επι­χει­ρη­σια­κή δρά­ση, εντο­πί­στη­κε αδή­λω­τος απο­θη­κευ­τι­κός χώρος στην περιο­χή του Αιγά­λεω, όπου μετά από επέμ­βα­ση κλι­μα­κί­ου υπαλ­λή­λων του Θ’ τμή­μα­τος Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών-Όπλων και Λοι­πών Ελεγ­χο­μέ­νων Προ­ϊ­ό­ντων και του Ζ’ τμή­μα­τος Δίω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος και Δια­νοη­τι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας της Επι­χει­ρη­σια­κής Διεύ­θυν­σης του Σ.Δ.Ο.Ε Αττι­κής, δια­πι­στώ­θη­κε ότι εντός του ήταν απο­θη­κευ­μέ­νη τερά­στια ποσό­τη­τα ψυκτι­κού υγρού, το οποίο είχε εμφια­λω­θεί και παρα­σκευα­στεί στην Κίνα και ήταν απα­γο­ρευ­μέ­νο για κυκλο­φο­ρία εντός της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης.

Συνο­λι­κά κατα­σχέ­θη­καν 1939 φιά­λες FREON μίας χρή­σης, ενώ η συνο­λι­κή ποσό­τη­τα ψυκτι­κού υγρού που περιεί­χαν, υπερ­βαί­νει τους 23 τόνους.

Η μαύ­ρη αγο­ρά των ψυκτι­κών υγρών έχει προ­σλά­βει μεγά­λες δια­στά­σεις, τόσο διε­θνώς, όσο και στη χώρα μας. «Τα απα­γο­ρευ­μέ­να ψυκτι­κά υγρά έχουν υψη­λές συγκε­ντρώ­σεις σε φθο­ριού­χα αέρια, ιδιαί­τε­ρα επι­βλα­βή για την ατμό­σφαι­ρα, και η χρή­ση τους έχει σοβα­ρές συνέ­πειες στο περι­βάλ­λον, καθώς επη­ρε­ά­ζουν τη στοι­βά­δα του όζο­ντος, συμ­βάλ­λο­ντας στην υπερ­θέρ­μαν­ση του πλα­νή­τη μέσω του φαι­νο­μέ­νου του θερ­μο­κη­πί­ου. Για τον λόγο αυτό άλλω­στε, οι ουσί­ες αυτές τελούν υπό σημα­ντι­κούς περιο­ρι­σμούς και απα­γο­ρεύ­σεις εντός της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης. Η έρευ­να συνε­χί­ζε­ται από την υπη­ρε­σία μας, προ­κει­μέ­νου να απο­κα­λυ­φθούν τα εμπλε­κό­με­να μέλη στο κύκλω­μα, καθώς επί­σης και ο τρό­πος της παρά­νο­μης εισα­γω­γής και της εν συνε­χεία διά­θε­σης των επι­βλα­βών ψυκτι­κών υγρών εντός της ελλη­νι­κής επι­κρά­τειας» ανα­φέ­ρει στην ανα­κοί­νω­σή του το ΣΔΟΕ.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων