Εγκλημα στο Αιγάλεω: 15 χρόνια φυλακή στη γυναίκα που σκότωσε τον άνδρα της

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε η 51χρονη που καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο (ΜΟΕ) για τη δολοφονία του συζύγου της στο σπίτι τους στο Αιγάλεω, τον Ιούνιο του 2012 , σε ποινή κάθειρξης 15 ετών και 10 μηνών.

Το δικα­στή­ριο, υιο­θε­τώ­ντας ανά­λο­γη εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση που έκα­νε λόγο για προ­σχε­δια­σμέ­νη δολο­φο­νία, κήρυ­ξε ένο­χη την κατη­γο­ρου­μέ­νη η οποία σύμ­φω­να με τη δικο­γρα­φία είχε πυρο­βο­λή­σει στο κεφά­λι τον 44χρονο σύζυ­γο της, σωμα­το­φύ­λα­κα υψη­λών προ­σώ­πων, με το όπλο της δου­λειάς του ενώ εκεί­νος κοι­μό­ταν.

Η 51χρονη αρνή­θη­κε τις κατη­γο­ρί­ες

Η ίδια η 51χρονη αρνεί­ται ότι είναι η δρά­στης του εγκλή­μα­τος και απο­λο­γού­με­νη σήμε­ρα επα­νέ­λα­βε ότι είναι αθώα. Η γυναί­κα έχει στο πλευ­ρό της από την πρώ­τη στιγ­μή τους δύο γιούς της που κοι­μού­νταν όταν δολο­φο­νή­θη­κε ο πατέ­ρας τους. Ο μεγα­λύ­τε­ρος κατέ­θε­σε σήμε­ρα στο δικα­στή­ριο λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά «εν έχει γίνει μέσα από το σπί­τι η δολο­φο­νία του πατέ­ρα μου. Δεν υπάρ­χουν στοι­χεία για τη μητέ­ρα μου, πρέ­πει να τελειώ­νει αυτός ο Γολ­γο­θάς που ζού­με».

Η κατά­θε­ση του γιου: To επί­μα­χο βρά­δυ κοι­μό­μουν με τη μητέ­ρα μου

Ο μικρός γιος της κατη­γο­ρου­μέ­νης, που άκου­σε τον πυρο­βο­λι­σμό και είδε τον πατέ­ρα του νεκρό πάνω στο κρε­βά­τι, ισχυ­ρί­ζε­ται ότι το επί­μα­χο βρά­δυ κοι­μό­ταν μαζί με τη μητέ­ρα του και επο­μέ­νως θεω­ρεί αδύ­να­το να σκό­τω­σε εκεί­νη τον πατέ­ρα τους. Η υπε­ρά­σπι­ση της γυναί­κας έχει υπο­στη­ρί­ξει πως το έγκλη­μα έγι­νε από επαγ­γελ­μα­τία δολο­φό­νο, ενώ η ίδια σε στά­διο της ανα­κρι­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας φαί­νε­ται να απέ­δω­σε το έγκλη­μα σε ατύ­χη­μα από εκπυρ­σο­κρό­τη­ση του όπλου που είχε πάει να μετα­κι­νή­σει. Αργό­τε­ρα ωστό­σο υπο­στή­ρι­ξε ότι ανα­γκά­στη­κε να ανα­φερ­θεί σε ατύ­χη­μα όταν οι αστυ­νο­μι­κοί της είχαν πει πως στο όπλο δεν βρέ­θη­καν απο­τυ­πώ­μα­τα δικά της αλλά των παι­διών της.

Της επι­βλή­θη­κε η ανώ­τα­τη προ­βλε­πό­με­νη ποι­νή

Το δικα­στή­ριο επέ­βα­λε την ανώ­τα­τη προ­βλε­πό­με­νη ποι­νή, ανα­γνω­ρί­ζο­ντάς της το ελα­φρυ­ντι­κό του σύν­νο­μου πρό­τε­ρου βίου. Η γυναί­κα οδη­γεί­ται στη φυλα­κή για πρώ­τη φορά καθώς στον πρώ­το βαθ­μό είχε κατα­δι­κα­στεί σε κάθειρ­ξη 20 ετών με ανα­στο­λή.

Με το άκου­σμα της από­φα­σης, η κατη­γο­ρού­με­νη ξέσπα­σε σε κλά­μα­τα φωνά­ζο­ντας ότι είναι αθώα, ενώ επι­τέ­θη­κε λεκτι­κά στη μητέ­ρα του θύμα­τος.

Σε δήλω­σή του ο γιος της 51χρονης, ανα­φέρ­θη­κε σε «λαν­θα­σμέ­νη από­φα­ση της δικαιο­σύ­νης» συμπλη­ρώ­νο­ντας πως: «εμείς ήμα­σταν εκεί­νο το βρά­δυ στο σπί­τι, ξέρου­με τι έχει γίνει. Η μητέ­ρα μας είναι αθώα».

 

Πηγή www.iefimerida.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων