- Διαφήμιση -

Δεκάδες απάτες στην Αττική με πωλήσεις ηλεκτρονικών

Εξιχνιάστηκαν 34 περιπτώσεις

Ειδι­κό­τε­ρα, συνε­λή­φθη­σαν στο πλαί­σιο οργα­νω­μέ­νης επι­χεί­ρη­σης στη Γλυ­φά­δα και στην Αγία Βαρ­βά­ρα τέσ­σε­ρα άτο­μα, τρεις άνδρες ηλι­κί­ας 19, 20 και 22 ετών και μια 26χρονη γυναί­κα, ενώ ταυ­το­ποι­ή­θη­κε και ανα­ζη­τεί­ται ένα ακό­μη μέλος. Σε βάρος τους σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία για τα κατά περί­πτω­ση αδι­κή­μα­τα της συγκρό­τη­σης συμ­μο­ρί­ας, απά­τες και πλα­στο­γρα­φί­ες κατά συρ­ροή, ληστρι­κή κλο­πή, παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας περί αθέ­μι­του αντα­γω­νι­σμού, περί επε­ξερ­γα­σί­ας δεδο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χαρα­κτή­ρα, περί προ­στα­σί­ας των κατα­να­λω­τών, εξαρ­τη­σιο­γό­νων ουσιών και όπλων.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων