- Διαφήμιση -

Μία σύλληψη για τη φωτιά στα Μέγαρα

Θεωρείται υπεύθυνος για εμπρησμό από αμέλεια

Έναν 64χρονο συνέ­λα­βαν χθες υπάλ­λη­λοι της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Εγκλη­μά­των Εμπρη­σμού και της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας Μεγά­ρων για τη φωτιάπου ξέσπα­σε στην περιοχή.

Ο άνδρας θεω­ρεί­ται υπαί­τιος πρό­κλη­σης εμπρη­σμού από αμέ­λεια, σε αγρο­το­δα­σι­κή έκτα­ση στην περιο­χή Αγία Τριά­δα του δήμου Μεγά­ρων, στο νομό Αττικής.

Σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία και ενη­με­ρώ­θη­κε ο Εισαγ­γε­λέ­ας Πρω­το­δι­κών Αθηνών.

Η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία υπεν­θυ­μί­ζει ότι κατά την αντι­πυ­ρι­κή περίοδο:

  • Απο­φεύ­γου­με τις υπαί­θριες εργα­σί­ες που ενδέ­χε­ται να προ­κα­λέ­σουν πυρ­κα­γιά (οξυ­γο­νο­κολ­λή­σεις — ηλε­κτρο­συ­γκολ­λή­σεις, χρή­ση τρο­χού ή άλλου εργα­λεί­ου που προ­κα­λεί σπινθήρες)
  • Δεν καί­με σκου­πί­δια ή ξερά χόρ­τα και κλα­διά στην ύπαιθρο
  • Δεν ανά­βου­με υπαί­θριες ψηστα­ριές εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρ­χουν ξερά χόρτα
  • Δεν πετά­με ποτέ αναμ­μέ­να τσι­γά­ρα στην ύπαιθρο
  • Επι­ση­μαί­νε­ται, ότι οι σπιν­θή­ρες που προ­κα­λού­νται από την εξά­τμι­ση όλων των τύπων των οχη­μά­των μπο­ρούν να προ­ξε­νή­σουν πυρκαγιά
  • Η πρό­κλη­ση πυρ­κα­γιάς απο­τε­λεί ποι­νι­κό αδίκημα

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων