- Διαφήμιση -

Συναγερμός για τα σκουπίδια στην Αττική – Έως το τέλος του 2019 «αντέχει» ο ΧΥΤΑ Φυλής

Εκρηκτικές διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα με τα σκουπίδια στην Αττική

Συνα­γερ­μός έχει σημά­νει στις αρχές για το θέμα των σκου­πι­διών σε όλη τη χώρα. Ειδι­κά στην Αττι­κή το πρό­βλη­μα έχει ξεπε­ρά­σει τα όρια.

Ειδι­κό­τε­ρα στην Αττι­κή, σύμ­φω­να με δηλώ­σεις του υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών Τάκη Θεο­δω­ρα­κά­κου, το πρό­βλη­μα με τα σκου­πί­δια λαμ­βά­νει εκρη­κτι­κές δια­στά­σεις. «Επί­ση­μη γνω­μο­δό­τη­ση του Δια­βαθ­μι­δι­κού Συν­δέ­σμου Αττι­κής βεβαιώ­νει ότι τα περι­θώ­ρια στον ΧΥΤΑ της Φυλής έχουν εξα­ντλη­θεί και η διάρ­κεια ζωής του εκτι­μά­ται μέχρι τα τέλη του τρέ­χο­ντος έτους. Πρό­κει­ται για ένα έγκλη­μα που απει­λεί την υγεία των πολι­τών και την εθνι­κή οικο­νο­μία», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Από τις 13 περι­φέ­ρειες της χώρας μόνο σε δύο- στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία και την Ηπει­ρο- έχει δοθεί λύση σε αυτό το πρό­βλη­μα με τα σκου­πί­δια, μέσω ΣΔΙΤ, σημεί­ω­σε ο κ. Θεο­δω­ρι­κά­κος και επε­σή­μα­νε την ανά­γκη να υπάρ­ξουν παντού ανά­λο­γες λύσεις. «Ο κ. Πατού­λης έχει ανα­λά­βει να προ­τεί­νει λύση την οποία η κυβέρ­νη­ση θα συν­δρά­μει για να μπο­ρέ­σει να αντι­με­τω­πι­σθεί αυτό το μεί­ζον πρό­βλη­μα που αφο­ρά την υγεία των κατοί­κων της Αττι­κής, αλλά και την οικο­νο­μία μας, μιας και επη­ρε­ά­ζει τον του­ρι­σμό που απο­τε­λεί τη βαριά βιο­μη­χα­νία της χώρας», είπε χαρακτηριστικά.

Για την ορια­κή κατά­στα­ση στην οποία βρί­σκο­νται οι χωμα­τε­ρές μίλη­σε στο One Channel ο πρό­ε­δρος των εργα­ζο­μέ­νων στoν Ειδι­κό Δια­βαθ­μι­δι­κό Σύν­δε­σμο Νομού Αττι­κής, Γιώρ­γος Ζαχαρόπουλος.

Σημεί­ω­σε πως ο περι­φε­ρεια­κός σχε­δια­σμός δια­χεί­ρι­σης απορ­ριμ­μά­των που σχε­δί­α­σε η απερ­χό­με­νη ηγε­σία της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής υπό την κ. Δού­ρου δεν έλε­γε που­θε­νά που θα γίνε­ται η δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των. Επι­πλέ­ον ο κ. Ζαχα­ρό­που­λος τόνι­σε πως χρειά­ζε­ται μια «κοι­νω­νι­κά δίκαιη αλλά και περι­βαλ­λο­ντι­κά ρύθ­μι­ση για τα απορρίμματα.

Δεν είναι σωστό να σωρεύ­ο­νται όλα στη Δυτι­κή Αττι­κή» είπε και πρό­σθε­σε πως η κατά­στα­ση αυτή τη στιγ­μή είναι σε ορια­κό σημείο. «Βάζου­με σκου­πί­δια πάνω στα σκου­πί­δια. Ελλη­νι­κή και­νο­το­μία, μέχρι να βρε­θεί κάποια ουσια­στι­κή λύση» κατέληξε.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων