- Διαφήμιση -

Κόλαση ραδιενέργειας στο ΧΥΤΑ Φυλής — Πέντε χρόνια κρυμμένες στα συρτάρια οι μετρήσεις

Η επικίνδυνη ραδιενεργή ακτινοβολία ξεπερνά έως και 100% τα ανώτατα επιτρεπτά όρια

Mια κόλα­ση γεμά­τη ραδιε­νερ­γά και τοξι­κά από­βλη­τα περι­γρά­φε­ται στις μετρή­σεις που έγι­ναν το 2015 στην περιο­χή της χωμα­τε­ρής της Φυλής, όπου θάβο­νται εδώ και δεκα­ε­τί­ες τα σκου­πί­δια ολό­κλη­ρης της Αττι­κής. Σύμ­φω­να με τις μετρή­σεις που δίνο­νται στη δημο­σιό­τη­τα μόλις τώρα αν και ο Δήμος Φυλής τις είχε παρα­λά­βει τέσ­σε­ρα χρό­νια νωρί­τε­ρα, οι επι­κίν­δυ­νες ραδιε­νερ­γές ακτι­νο­βο­λί­ες ξεπερ­νούν έως και κατά 100% τα ανώ­τε­ρα επι­τρε­πτά όρια ενώ σε πλή­θος άλλων ενα­έ­ριων και υπό­γειων ρύπων οι υπερ­βά­σεις είναι εφιαλτικές.

Προ­κει­μέ­νου να γίνουν γνω­στές οι μετρή­σεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν από την εται­ρεία Asprofos για λογα­ρια­σμό του Δήμου Φυλής, χρειά­στη­κε ένας μακρο­χρό­νιος αγώ­νας από την συλ­λο­γι­κό­τη­τα «Δυτι­κό Μέτω­πο» η οποία ασχο­λεί­ται με θέμα­τα Περι­βάλ­λο­ντος. Το Δυτι­κό Μέτω­πο κατά­φε­ρε να παρα­λά­βει τις μελέ­τες και να τις δώσει στη δημο­σιό­τη­τα, καταγ­γέλ­λο­ντας ταυ­τό­χρο­να τον Δήμαρ­χο Φυλής Χρή­στο Παπ­πού ο οποί­ος στο μεσο­διά­στη­μα επέ­τρε­ψε αλλε­πάλ­λη­λες επε­κτά­σεις στον ΧΥΤΑ Φυλής και εισέ­πρα­ξε αντι­σταθ­μι­στι­κά οφέ­λη ύψους 40 εκατ. ευρώ ετη­σί­ως. Ιδού και μερι­κά ενδει­κτι­κά ευρή­μα­τα των μετρή­σε­ων που έγι­ναν με ειδι­κές ενα­έ­ριες συσκευ­ές σε έκτα­ση 10.000 στρεμμάτων:

  1. Εντο­πί­στη­καν πέντε δια­φο­ρε­τι­κά ραδιοϊ­σό­το­πα τα οποία «υπερ­βαί­νουν τα ανώ­τε­ρα όρια της ιονί­ζου­σας εκπε­μπό­με­νης ακτι­νο­βο­λί­ας, με απο­τέ­λε­σμα να προ­κύ­πτει μεί­ζον περι­βαλ­λο­ντι­κό πρό­βλη­μα (μόλυν­ση του εδά­φους, του αέρος και όλων των υδά­τι­νων πόρων της περιο­χής), με άμε­ση συνέ­πεια την επι­βά­ρυν­ση της υγεί­ας των ανθρώ­πων (με αλμα­τώ­δη αύξη­ση όλων των μορ­φών καρ­κί­νου) και των ζώντων οργα­νι­σμών στη περιοχή».
  2. Πρό­κει­ται για τα ραδιοϊ­σό­το­πα θόριο 232 (μετρή­θη­κε στα 165–175 Μπε­κε­ρέλ με όριο τα 115), ράδιο 224 (μετρή­θη­κε στα 93–105 Κιλο­μπε­κε­ρέλ με όριο τα 75), ράδιο 226 (μετρή­θη­κε στα 3,7–4,3 Χ 10-8 Τέρα­μπε­κε­ρέλ με όριο τα 2,2), μόλυ­βδος 210 (μετρή­θη­κε στα 0,9–1,2 Χ 10-8 Τερα­μπε­κε­ρέλ με όριο τα 0,75) και τρί­τιο (μετρή­θη­κε στα 0,32–0,38 Χ 10-2 Τερα­μπε­κε­ρέλ με όριο τα 0,3). Για την προ­έ­λευ­ση των υλι­κών που εκπέ­μπουν αυτές τις ραδιε­νερ­γές ακτι­νο­βο­λί­ες εκφρά­ζο­νται διά­φο­ρες εκτι­μή­σεις καθώς μπο­ρεί να προ­έρ­χο­νται από ιατρι­κά και βιο­μη­χα­νι­κά από­βλη­τα που θάβο­νται μαζί με τα υπό­λοι­πα σκου­πί­δια. Προ­τεί­νε­ται έρευ­να στο χώρο της παλαιάς χωμα­τε­ρής από την Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας, κύρια στις θέσεις λήψε­ως μετρή­σε­ων που υπο­δει­κνύ­ο­νται. Κατα­γρά­φο­νται επί­σης τερά­στιες υπερ­βά­σεις των ορί­ων σε διά­φο­ρα βαρέα μέταλ­λα, αρω­μα­τι­κούς υδρο­γο­νάν­θρα­κες, διο­ξί­νες, φου­ρά­νια, Βεν­ζό­λιο-Τολουό­λιο, PCB – PCT, Φαι­νό­λες, Μεθά­νιο, Αμμώ­νιο και άλλους ρύπους.
  3. Στην περιο­χή που ερευ­νή­θη­κε εκτι­μά­ται ότι βρί­σκο­νται θαμ­μέ­νοι 15,5 εκα­τομ­μύ­ρια τόνοι σκου­πι­διών!!! Από το σύνο­λο αυτής της ποσό­τη­τας υπο­λο­γί­ζε­ται ότι: οργα­νι­κά από­βλη­τα είναι το 32%, χαρ­τί – χαρ­τό­νι το 18%, πλα­στι­κά το 15%, μέταλ­λα το 5,6% και αλου­μί­νιο το 1,3%. Επί­σης, γυα­λί, δέρ­μα, ξύλο και υφά­σμα­τα είναι το 17%, ενώ αδρα­νή και λοι­πά υλι­κά είναι το 11,1%.

Οπως επι­ση­μαί­νει το «Δυτι­κό Μέτω­πο», «τα ευρή­μα­τα των δύο μελε­τών, στο βαθ­μό που είναι στοι­χειω­δώς αξιό­πι­στα, περι­γρά­φουν μια περι­βαλ­λο­ντι­κή και υγειο­νο­μι­κή βόμ­βα για εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες κατοί­κους της Δυτι­κής Αθή­νας και της Δυτι­κής Αττι­κής, η υγεία και η ζωή των οποί­ων βρί­σκε­ται ‑για δεκα­ε­τί­ες ολό­κλη­ρες- εκτε­θει­μέ­νη σε απί­στευ­τους κιν­δύ­νους. Σε κανο­νι­κές συν­θή­κες, θα έπρε­πε να έχει σημά­νει γενι­κός συνα­γερ­μός, να έχουν επι­λη­φθεί οι αρμό­διες για το περι­βάλ­λον και την υγεία υπη­ρε­σί­ες, να έχει γίνει ανα­λυ­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση του πλη­θυ­σμού και να έχουν ανα­λη­φθεί συγκε­κρι­μέ­νες δρά­σεις για την εξά­λει­ψη της αιτί­ας του φαι­νο­μέ­νου, που δεν είναι άλλη από τη συνέ­χι­ση της λει­τουρ­γί­ας της φαρα­ω­νι­κής εγκα­τά­στα­σης της Φυλής, που υπο­δέ­χε­ται το σύνο­λο των αστι­κών απορ­ριμ­μά­των της Αττι­κής και των υγειο­νο­μι­κών απο­βλή­των όλης της χώρας».

«Εδώ, όμως, είναι Δυτι­κή Αττι­κή και φαί­νε­ται ότι ισχύ­ουν άλλοι κανό­νες και άλλες πρα­κτι­κές», συνε­χί­ζει στην ανα­κοί­νω­ση το «Δυτι­κό Μέτω­πο»: «Κανό­νες και πρα­κτι­κές τέτοιες, που επι­τρέ­πουν στον πρώ­ην ‑και νυν- δήμαρ­χο της Φυλής κ. Παπ­πού να ανα­θέ­τει και να παρα­λαμ­βά­νει τις συγκε­κρι­μέ­νες μελέ­τες τον Οκτώ­βρη του 2015, να τις αξιο­λο­γεί μόνος του ως ανε­παρ­κείς, να τις κατα­χω­νιά­ζει στο συρ­τά­ρι του χωρίς ενη­μέ­ρω­ση του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου και των δημο­τών και να πρω­το­στα­τεί στους σχε­δια­σμούς επέ­κτα­σης και συνέ­χι­σης της λει­τουρ­γί­ας της εγκα­τά­στα­σης της Φυλής, του­λά­χι­στον για την επό­με­νη δεκα­ε­τία. Για την υπο­τα­κτι­κή στα συμ­φέ­ρο­ντα των σκου­πι­δο­ερ­γο­λά­βων και, ταυ­τό­χρο­να, ηθι­κά και ποι­νι­κά κολά­σι­μη στά­ση του, επι­βρα­βεύ­ε­ται με τα «αμαρ­τω­λά» αργύ­ρια των αντι­σταθ­μι­στι­κών, με την πολι­τι­κή στή­ρι­ξη από την πρώ­ην και τη νυν διοί­κη­ση της περι­φέ­ρειας Αττι­κής και τις αντί­στοι­χες κυβερ­νή­σεις και με την αδιά­λει­πτη παρου­σία του στα όργα­να λήψης των κρί­σι­μων απο­φά­σε­ων για τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των της Αττι­κής (ΔΣ και ΕΕ του ΕΔΣΝΑ), μαζί με τους άλλο­τε αντι­πά­λους του και τωρι­νούς συνο­δοι­πό­ρους του, όπως ο προ­κά­το­χός του στο δημαρ­χια­κό θώκο κ. Μπουραΐμης».

Με εισαγγελική παραγγελία

Την ύπαρ­ξη των μελε­τών απο­κά­λυ­ψε το «Δυτι­κό Μέτω­πο» τον Απρί­λιο του 2018 και από τότε ξεκί­νη­σε έναν αγώ­να που κατέ­λη­ξε στην έκδο­ση εισαγ­γε­λι­κής παραγ­γε­λί­ας και στην κατά­θε­ση μηνυ­τή­ριας ανα­φο­ράς σε βάρος του κ. Παπ­πού, «για να ανα­γκα­στεί να μας παρα­δώ­σει ‑μετά από τέσ­σε­ρα και πλέ­ον χρό­νια από την εκπό­νη­σή τους- τις περί­φη­μες μελέ­τες, τις οποί­ες και δημο­σιο­ποιού­με. Σε όλο αυτό το διά­στη­μα, οι σκου­πι­δο-άρχο­ντες της Φυλής είχαν και έχουν την πλή­ρη κάλυ­ψη των αρμο­δί­ων υπη­ρε­σιών (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της εισαγ­γε­λί­ας περι­βάλ­λο­ντος), της διοί­κη­σης της περι­φέ­ρειας Αττι­κής, των αρμο­δί­ων υπουρ­γεί­ων και των κυβερ­νή­σε­ων, που μας παρέ­πε­μπαν από τον Άννα στον Καϊάφα».

Το «Δυτι­κό Μέτω­πο» πιστεύ­ει ότι η απο­κά­λυ­ψη του περιε­χο­μέ­νου των μελε­τών για τους ΧΥΤΑ της Φυλής, είναι μια πρώ­της τάξης ευκαι­ρία για να εκφρα­στεί πιο έντο­να και δυνα­μι­κά η απαί­τη­ση για το ορι­στι­κό κλεί­σι­μο της εγκα­τά­στα­σης της Φυλής, ταυ­τό­χρο­να με την ανά­πτυ­ξη του μοντέ­λου της απο­κε­ντρω­μέ­νης δια­χεί­ρι­σης, με έμφα­ση στη μεί­ω­ση των απο­βλή­των, στην προ­δια­λο­γή και ανά­κτη­ση των υλι­κών. Για το σκο­πό αυτό, καλεί τους φορείς και πολί­τες της Δυτι­κής Αθή­νας και της Δυτι­κής Αττι­κής, σε ευρεία σύσκε­ψη, την Τετάρ­τη 5/2/2020, στις 19:00, στο Πολι­τι­στι­κό κέντρο Πετρού­πο­λης, Εθνι­κής Αντι­στά­σε­ως 61.

 

Πηγή ethnos.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων