- Διαφήμιση -

Κλειστός μέχρι Δευτέρα ο ΧΥΤΑ Φυλής ‑Υπάρχει πρόβλημα στατικότητας λόγω βροχοπτώσεων

Κλειστός θα παραμείνει αύριο ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη Φυλή το Σαββατοκύριακο.

Αυτό προ­κει­μέ­νου να «ολο­κλη­ρω­θούν οι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες εργα­σί­ες, την ανά­γκη των οποί­ων προ­κά­λε­σαν οι έντο­νες βρο­χο­πτώ­σεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών», δηλώ­νει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντι­πρό­ε­δρος του ΕΔΣΝΑ, Αφρο­δί­τη Μπιζά.

Επι­ση­μαί­νει ότι έχουν ενη­με­ρω­θεί σχε­τι­κά οι δήμοι και ότι τη Δευ­τέ­ρα θα έχει εξο­μα­λυν­θεί η κατάσταση.

Ανα­φέ­ρει ότι οι εργα­σί­ες αφο­ρούν «στην επι­χω­μά­τω­ση και στα­θε­ρο­ποί­η­ση των δρό­μων πρό­σβα­σης των απορ­ριμ­μα­το­φό­ρων προς το χώρο ενα­πό­θε­σης των φορ­τί­ων τους, εντός του ΧΥΤΑ». Πρό­κει­ται για χωμα­τό­δρο­μους, συμπλη­ρώ­νει, οι οποί­οι «λόγω των έντο­νων βρο­χο­πτώ­σε­ων της τελευ­ταί­ας εβδο­μά­δας απο­στα­θε­ρο­ποι­ή­θη­καν», με απο­τέ­λε­σμα να παρα­τη­ρού­νται καθυ­στε­ρή­σεις στη ροή εισό­δου και απο­χώ­ρη­σης των οχη­μά­των, διά­φο­ρα μηχα­νι­κά προ­βλή­μα­τα καθώς και ανυ­πο­μο­νη­σία στους οδη­γούς τους.

Η αντι­πρό­ε­δρος του ΕΔΣΝΑ σημειώ­νει ότι «οι εργα­σί­ες κυρί­ως αφο­ρούν σε χωμα­το­κα­λύ­ψεις, που πραγ­μα­το­ποιού­νται καθη­με­ρι­νά για τη βέλ­τι­στη από­δο­ση του χώρο, τόσο στο κομ­μά­τι των δρό­μων όσο και στο σημείο ενα­πό­θε­σης των απορ­ριμ­μά­των οι οποί­ες δεν ήταν δυνα­τόν να ολο­κλη­ρω­θούν εγκαί­ρως εξαι­τί­ας των πρό­σφα­των έντο­νων βροχοπτώσεων» .

Από την πλευ­ρά του, ο Άης Βρού­στης, μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής του ΕΔΣΝΑ, παρου­σιά­ζει περισ­σό­τε­ρο παρα­στα­τι­κά το πρό­βλη­μα που ανα­γκά­ζει τον Σύν­δε­σμο να κλεί­σει αύριο τον ΧΥΤΑ. Σημειώ­νει ότι δύο είναι τα ζητή­μα­τα που αλλη­λε­πι­δρούν με αυτό το απο­τέ­λε­σμα. Το ένα αφο­ρά στους δρό­μους εντός του ΧΥΤΑ, οι οποί­οι καλύ­φθη­καν από λάσπη και λόγω της συνε­χούς και έντο­νης βρο­χό­πτω­σης δεν έγι­νε δυνα­τή η απο­κα­τά­στα­σή τους. Το δεύ­τε­ρο οφεί­λε­ται στη μαζι­κή είσο­δο όλων των οχη­μά­των η οποία επι­βα­ρύ­νει στα μέγι­στα όλη την κατά­στα­ση. «Φαντα­στεί­τε» λέει, «να έρχο­νται 700 βαριά οχή­μα­τα όλα μαζί να αδειά­σουν στις 7:00 το πρωί σε λασπω­μέ­νους δρό­μους, με έκδη­λη την ανυ­πο­μο­νη­σία των οδη­γών τους, να απο­χω­ρή­σουν το συντο­μό­τε­ρο για να επι­στρέ­ψουν σπί­τια τους».
Ανα­φέ­ρει, δε, ότι ήδη τα μεγά­λα αυτο­κί­νη­τα όπως οι μεγά­λες ντα­λί­κες των δήμων που αδυ­να­τούν να πλη­σιά­σουν στο χώρο από­θε­σης, αδειά­ζουν στο Εργο­στά­σιο Μηχα­νι­κής Ανα­κύ­κλω­σης και δια­βε­βαιώ­νει ότι όλες αυτές τις ημέ­ρες το «προ­σω­πι­κό του Συν­δέ­σμου κατέ­βα­λε κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια ώστε να απο­συμ­φο­ρη­θεί η κίνη­ση και να μην κιν­δυ­νέ­ψουν οδη­γοί και εργα­ζό­με­νοι. Τέλος, τονί­ζει ότι «τη Δευ­τέ­ρα θα έχει απο­κα­τα­στα­θεί η ομα­λό­τη­τα, ίσως, και την Κυριακή».

Στο μετα­ξύ και με αφορ­μή τις καθυ­στε­ρή­σεις που παρου­σιά­ζο­νται στον ΧΥΤΑ και τα προ­βλή­μα­τα στη δια­δι­κα­σία απο­κο­μι­δής των απορ­ριμ­μά­των, ο υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, Γ. Σγου­ρός, σε ανα­κοί­νω­ση εκφρά­ζει τους φόβους του ότι δεν θα είναι η τελευ­ταία φορά που παρου­σιά­ζο­νται αυτά τα σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα, «δεδο­μέ­νης της ασφυ­κτι­κής στε­νό­τη­τας του χώρου υγειο­νο­μι­κής ταφής στη Φυλή και της έλλει­ψης εναλ­λα­κτι­κών λύσεων».

Χαρα­κτη­ρί­ζει «ντρο­πή εν έτει 2019 το σύστη­μα δια­χεί­ρι­σης απο­βλή­των της Αττι­κής να εξα­ντλεί­ται ακό­μη στο σκά­βου­με τα βου­νά μας και θάβου­με τα σκου­πί­δια μας» και τονί­ζει ότι «η άμε­ση αξιο­λό­γη­ση του Περι­φε­ρεια­κού Σχε­δια­σμού Δια­χεί­ρι­σης Απο­βλή­των και των Τοπι­κών Σχε­δί­ων Δια­χεί­ρι­σης με τη συμ­με­το­χή των τοπι­κών φορέ­ων και των τοπι­κών κοι­νω­νιών είναι μονό­δρο­μος, ώστε η Αττι­κή να κάνει ουσια­στι­κά βήμα­τα στην κατεύ­θυν­ση των αρχών της κυκλι­κής οικο­νο­μί­ας, μέσα από τη εφαρ­μο­γή βέλ­τι­στων πρα­κτι­κών δια­λο­γής στην πηγή και ανακύκλωσης».

 

 

Πηγή http://www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων