- Διαφήμιση -

Καμπανάκι Χατζηδάκη για την χωματερή της Φυλής

Ο ΥΠΕΝ επισκέφθηκε τον ΧΥΤΑ και επεσήμανε ότι η χωρητικότητά του αρκεί για έναν ακόμη χρόνο

«Έναν χρό­νο ακό­μη αντέ­χει ο ΧΥΤΑ Φυλής και απαι­τεί­ται ριζι­κή λύση, προ­κει­μέ­νου οι Αθη­ναί­οι να μην βρε­θούν απέ­να­ντι σε βου­νά σκου­πι­διών», δήλω­σε ο υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, Κωστής Χατζη­δά­κης, ο οποί­ος επι­σκέ­φθη­κε το πρωί της Τετάρ­της τον ΧΥΤΑ Φυλής, συνο­δευό­με­νος από το Γενι­κό Γραμ­μα­τέα Δια­χεί­ρι­σης Απο­βλή­των Μανώ­λη Γραφάκο.

«Στο ΧΥΤΑ Φυλής είδα­με μπρο­στά μας το πρό­βλη­μα που μας είχαν περι­γρά­ψει οι αρμό­διοι στα γρα­φεία μας. Ο ΧΥΤΑ έχει κορε­στεί. Με πρό­σφα­τη από­φα­ση για την εκμε­τάλ­λευ­ση ενός χώρου μέσα στα όρια του ΧΥΤΑ πήρε παρά­τα­ση ζωής 4–5 μηνών. Με την αξιο­ποί­η­ση ενός ακό­μα χώρου μέσα στα όρια του ΧΥΤΑ μπο­ρεί να δοθεί άλλη μια μικρή παρά­τα­ση. Αθροι­στι­κά μπο­ρού­με να μιλά­με για παρά­τα­ση ζωής του ΧΥΤΑ Φυλής καλώς εχό­ντων των πραγ­μά­των για ένα έτος! Απαι­τεί­ται επο­μέ­νως μια ριζι­κή λύση προ­κει­μέ­νου οι Αθη­ναί­οι να μην βρε­θούν απέ­να­ντι σε βου­νά σκου­πι­διών», δήλω­σε ο κ. Χατζη­δά­κης.

Διευ­κρί­νι­σε ότι «αυτή η λύση πρέ­πει να συν­δέ­ε­ται είτε με τη λεγό­με­νη Γ’ Φάση του ΧΥΤΑ, είτε με κάποια άλλη ιδέα. Σίγου­ρα όμως η όποια σφαι­ρι­κή λύση δοθεί πρέ­πει να συν­δυα­στεί και με μονά­δες σύγ­χρο­νης ολο­κλη­ρω­μέ­νης επε­ξερ­γα­σί­ας απορ­ριμ­μά­των που βρί­σκο­νται εδώ και και­ρό στα χαρ­τιά (ΣΔΙΤ κλπ.)». Όπως είπε, το ΥΠΕΝ και τα συναρ­μό­δια υπουρ­γεία Εσω­τε­ρι­κών και Ανά­πτυ­ξης θα συζη­τή­σουν άμε­σα το θέμα με το νεο­ε­κλε­γέ­ντα περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής Γιώρ­γο Πατούλη.

Πρό­σθε­σε ότι «μου προ­κα­λεί πάντως εντύ­πω­ση –ακό­μα μια φορά- για ποιο λόγο, στο όνο­μα ενός μεγα­λε­πή­βο­λου σχε­δια­σμού, η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και η απερ­χό­με­νη περι­φε­ρειάρ­χης εγκα­τέ­λει­ψαν τις λύσεις για σύγ­χρο­νες μονά­δες επε­ξερ­γα­σί­ας απορ­ριμ­μά­των στην Αττι­κή, που είχαν σχε­δια­στεί το 2014. Για ποιο λόγο δεν είδαν τα επι­τυ­χη­μέ­να παρα­δείγ­μα­τα της Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας και της Ηπεί­ρου. Για ποιο λόγο άφη­σαν την κατά­στα­ση να φτά­σει στο παρά πέντε». «Είμα­στε εδώ τα συναρ­μό­δια υπουρ­γεία για να αντι­με­τω­πί­σου­με αυτό το μεγά­λο πρό­βλη­μα για την ποιό­τη­τα ζωής των Αθη­ναί­ων», σημεί­ω­σε ο κ. Χατζηδάκης.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων