- Διαφήμιση -

Εντολή Πατούλη για έκτακτους υγειονομικούς ελέγχους μετά την καταγγελία για κατσαρίδα σε ψωμάκι

Το ακατάλληλο τρόφιμο εντοπίστηκε σε δημοτικό σχολείο των Άνω Λιοσίων

Με αφορ­μή καταγ­γε­λί­ες σχε­τι­κά με ακα­τάλ­λη­λο τρό­φι­μο που εντο­πί­στη­κε σε δημο­τι­κό σχο­λείο των Άνω Λιο­σί­ων, ο περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, Γιώρ­γος Πατού­λης, έδω­σε εντο­λή στα αρμό­δια κλι­μά­κια υγειο­νο­μι­κού ελέγ­χου της Περι­φέ­ρειας να προ­βούν άμε­σα στις απαι­τού­με­νες ενέργειες.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως το απί­στευ­το περι­στα­τι­κό συνέ­βη στο 1ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο στα Άνω Λιό­σια όταν σύμ­φω­να με τα όσα καταγ­γέλ­λει το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Συλ­λό­γου Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων του σχο­λεί­ου, βρέ­θη­κε κατσα­ρί­δα σε συσκευα­σμέ­νο ψωμά­κι που προ­ο­ρι­ζό­ταν για μαθητές.

Η φωτο­γρα­φία ανέ­βη­κε στα social media από μητέ­ρα μαθη­τή ενώ ήταν και στην ανα­κοί­νω­ση από το ΔΣ του Συλ­λό­γου Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων του σχο­λεί­ου.

Σύμ­φω­να μάλι­στα, με τα όσα έχουν γίνει γνω­στά δεν είναι η πρώ­τη φορά που συμ­βαί­νει κάτι τέτοιο μιας και παλαιό­τε­ρα είχαν βρε­θεί έντο­μα σε φαγητά.

Άμε­ση αντί­δρα­ση για την κατσα­ρί­δα σε συσκευα­σμέ­νο ψωμί στο 1ο δημο­τι­κό Άνω Λιο­σί­ων. Άλλες δυο φορές έχουν βρε­θεί ακα­τάλ­λη­λα προϊόντα

Δημο­σιεύ­τη­κε από Εφη­με­ρί­δα ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ στις Δευ­τέ­ρα, 20 Ιανουα­ρί­ου 2020

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων