- Διαφήμιση -

Εγκαίνια για το Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης

Την έναρξη λειτουργίας του εγκαινίασε πριν από λίγες ημέρες, το Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, στη Μαγούλα, στην περιοχή της Ελευσίνας Αττικής

Φιλο­ξε­νεί ήδη στις εγκα­τα­στά­σεις του τους πρώ­τους ασθε­νείς, σημα­το­δο­τώ­ντας παράλ­λη­λα μια νέα επο­χή σε επί­πε­δο εξει­δι­κευ­μέ­νης, εξα­το­μι­κευ­μέ­νης και ολι­στι­κής απο­θε­ρα­πεί­ας και απο­κα­τά­στα­σης ασθε­νών με οξεί­ες ή χρό­νιες παθή­σεις, νευ­ρο­λο­γι­κής, μυο­σκε­λε­τι­κής, καρ­δια­κής ή άλλης αιτιο­λο­γί­ας, που προ­κα­λούν δυσλει­τουρ­γί­ες στην κίνη­ση, την επι­κοι­νω­νία, την αυτο­ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση, επη­ρε­ά­ζο­ντας σοβα­ρά την ποιό­τη­τα ζωής.

Πρό­κει­ται για μια πρό­τυ­πη δομή παρο­χής εξει­δι­κευ­μέ­νων υπη­ρε­σιών απο­θε­ρα­πεί­ας και απο­κα­τά­στα­σης, υψη­λών προ­δια­γρα­φών, τη μεγα­λύ­τε­ρη σε δυνα­μι­κό­τη­τα σε ολό­κλη­ρη την Ελλά­δα, η οποία ανα­μέ­νε­ται να δώσει λύση στη δρα­μα­τι­κή έλλει­ψη κλι­νών που αφο­ρά σε ασθε­νείς που χρή­ζουν ανά­λο­γης θερα­πευ­τι­κής αντιμετώπισης.

Στο Attica Kέντρο Απο­θε­ρα­πεί­ας & Απο­κα­τά­στα­σης η παρε­χό­με­νη φρο­ντί­δα συνί­στα­ται από ολο­κλη­ρω­μέ­νες υπη­ρε­σί­ες, που ξεκι­νούν από την άμε­ση αντι­με­τώ­πι­ση της νοση­ρό­τη­τας και των παθο­λο­γι­κών κατα­στά­σε­ων που αυτή προ­κα­λεί, συνε­χί­ζο­νται με την αδιά­λει­πτη παρο­χή ιατρι­κής, νοση­λευ­τι­κής και απο­κα­τα­στα­τι­κής φρο­ντί­δας βασι­ζό­με­νης στις ανά­γκες του εκά­στο­τε ασθε­νή, και ολο­κλη­ρώ­νε­ται με την δια­δι­κα­σία λει­τουρ­γι­κής επα­νέ­ντα­ξης στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα, καθώς και την εν τω βάθει αλλα­γή του τρό­που ζωής με επί­κε­ντρο την σωμα­τι­κή και πνευ­μα­τι­κή ευεξία.

Η πολύ­χρο­νη εμπει­ρία και τεχνο­γνω­σία της Ομά­δας Απο­κα­τά­στα­σης του Attica Κέντρου Απο­θε­ρα­πεί­ας & Απο­κα­τά­στα­σης, σε συν­δυα­σμό με τη χρή­ση τεχνο­λο­γί­ας αιχ­μής και ενός state-of-the-art κτι­ρια­κού περι­βάλ­λο­ντος που ακο­λου­θεί τα πρό­τυ­πα ανά­λο­γων κέντρων του εξω­τε­ρι­κού, εγγυώ­νται όχι μόνο την γρή­γο­ρη, ουσια­στι­κή και επι­τυ­χή απο­θε­ρα­πεία και απο­κα­τά­στα­ση των ασθε­νών, αλλά και την ομα­λή κοι­νω­νι­κή και επαγ­γελ­μα­τι­κή επα­νέ­ντα­ξη και δρα­στη­ριο­ποί­η­σή τους.

Η διε­πι­στη­μο­νι­κή ομά­δα του Attica Κέντρου Απο­θε­ρα­πεί­ας & Απο­κα­τά­στα­σης απο­τε­λεί­ται από: Ιατρό Απο­κα­τά­στα­σης (Φυσί­α­τρο), Νευ­ρο­λό­γο, Ειδι­κό Παθο­λό­γο, Εντα­τι­κο­λό­γο, Καρ­διο­λό­γο, Πνευ­μο­νο­λό­γο, Φυσι­κο­θε­ρα­πευ­τή, Εργο­θε­ρα­πευ­τή, Λογο­θε­ρα­πευ­τή, Νοση­λευ­τή Απο­κα­τά­στα­σης, Κλι­νι­κή­Ψυ­χο­λό­γο, Υδρο­θε­ρα­πευ­τή, Γυμνα­στή, Κλι­νι­κή Διαιτολόγο.

Το Attica σε αριθμούς
✓ 300 κλίνες
✓ 16 κλί­νες ΧΑΦ
✓ 15.000 τ.μ. κτι­ρια­κή υποδομή
✓ 1000 τ.μ. χώροι θεραπειών
✓ 150 ειδι­κοί επαγ­γελ­μα­τί­ες υγείας
✓ 300 τ.μ. χώροι υδροθεραπείας
✓ 12 χρό­νια εμπειρίας

Η δια­μο­νή στο Attica Κέντρο Απο­θε­ρα­πεί­ας & Απο­κα­τά­στα­σης αφο­ρά απο­κλει­στι­κά σε δίκλι­να και μονό­κλι­να δωμά­τια, δια­νε­μη­μέ­να σε τρεις Κλι­νι­κές Νοση­λεί­ας, εξο­πλι­σμέ­νες με Χώρο Αυξη­μέ­νης Φρο­ντί­δας (ΧΑΦ). Ο Χώρος Αυξη­μέ­νης Φρο­ντί­δας απο­τε­λεί ένα κλει­στό τμή­μα, με σύγ­χρο­νο ιατρο­τε­χνο­λο­γι­κό εξο­πλι­σμό, όπου παρέ­χε­ται η δυνα­τό­τη­τα 24ωρης περί­θαλ­ψης ασθε­νών που χρή­ζουν συνε­χούς ιατρι­κής παρα­κο­λού­θη­ση­ςη και αυξη­μέ­νης φροντίδας.

Τέλος, στο Attica Κέντρο Απο­θε­ρα­πεί­ας & Απο­κα­τά­στα­σης έχει ανα­πτυ­χθεί Μονά­δα Ημε­ρή­σιας Νοση­λεί­ας για ασθε­νείς που έχουν ανά­γκη υπη­ρε­σιών απο­κα­τά­στα­σης χωρίς απα­ραί­τη­τη νοσηλεία.

Παθή­σεις Που Αντιμετωπίζονται
• Νευ­ρο­λο­γι­κές Παθή­σεις (π.χ. αγγεια­κό εγκε­φα­λι­κό επει­σό­διο, κρα­νιο­ε­γκε­φα­λι­κή κάκω­ση, Νόσος Πάρ­κιν­σον, Σκλή­ρυν­ση κατά Πλά­κας, κ.α.)
• Νευ­ρο­πά­θειες & Μυο­πά­θειες (π.χ. Σύν­δρο­μο Gullain-Barre, περι­φε­ρι­κές νευ­ρο­πά­θειες, παγι­δευ­τι­κές νευ­ρί­τι­δες, μυο­δυ­στρο­φί­ες, κ.α)
• Παθή­σεις Μυο­σκε­λε­τι­κού Συστή­μα­τος (πολυ­τραυ­μα­τί­ες, κατάγ­μα­τα, εκφυ­λι­στι­κές αρθρο­πά­θειες, ακρω­τη­ρια­σμοί, οστε­ο­πό­ρω­ση, κ.α.)
• Υπολ­λει­μα­τι­κές Κινη­τι­κές Κατα­στά­σεις (ημι­πλη­γία, τετρα­πλη­γία, γνω­σια­κά ελλείμ­μα­τα, σπα­στι­κό­τη­τα / δυστο­νία, κ.α.)
• Μετεγ­χει­ρη­τι­κή απο­κα­τά­στα­ση καταγ­μά­των άνω και κάτω άκρων (π.χ. ολι­κή αρθρο­πλα­στι­κή ισχί­ου, γόνα­τος, κ.α.)
• Αθλη­τι­κές Κακώ­σεις – Τραυματισμοί

Ειδι­κά Ιατρεία
• Ειδι­κό Ιατρείο Κατά Πλά­κας Σκλήρυνσης
• Ειδι­κό Ιατρείο Νόσου
• Ειδι­κό Ιατρείο Αντι­με­τώ­πι­σης Σπα­στι­κό­τη­τας & Πόνου
• Ειδι­κό Ιατρείο Απο­κα­τά­στα­σης Άνω Άκρου
• Εργα­στή­ριο Ηλεκτρομυογραφίας
• Ειδι­κό Ιατρείο Αντι­με­τώ­πι­σης Νευ­ρο­γε­νούς Κύστης
• Εξω­τε­ρι­κά Ιατρεία Φυσια­τρι­κής Εκτίμησης
Ειδι­κά Τμήματα
• Ειδι­κό Τμή­μα Υδρο­θε­ρα­πεί­ας για Παι­διά με Κινη­τι­κές Διαταραχές
• Ειδι­κό Τμή­μα Αθλια­τρι­κής Αποκατάστασης
• Ειδι­κά Εργα­στή­ρια Ορθω­τι­κής- Προσθετικής

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Ταχυμεταφορές Παπαδόπουλος
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων