- Διαφήμιση -

Διακοπή υδροδότησης τη Δευτέρα στην Ελευσίνα

Δείτε ποιες ώρες θα υπάρξει πρόβλημα με την παροχή νερού

Η ΕΥΔΑΠ ανα­κοι­νώ­νει ότι, λόγω απα­ραί­τη­των τεχνι­κών εργα­σιών σε κεντρι­κό τρο­φο­δο­τι­κό αγω­γό ύδρευ­σης, θα σημειω­θεί πτώ­ση της πίε­σης έως και πλή­ρης δια­κο­πή της παρο­χής του νερού στο Δήμο Ελευ­σί­νας, περιο­χή Αερο­δρο­μί­ου και συγκε­κρι­μέ­να στις οδούς Λεωφ. Γέλας – Λεύ­κες Παπα­δέ­δε – Μακεδονίας.

Διάρ­κεια: από τις 9.00 το πρωί έως τις 17.00 το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας 14 Οκτωβρίου.

Επι­ση­μαί­νε­ται ότι θα κατα­βλη­θεί κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια ελα­χι­στο­ποί­η­σης της διάρ­κειας των εργα­σιών και επα­να­φο­ράς της υδροδότησης.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων