Ασπρόπυργος: Τον μισό ποινικό κώδικα είχε στην πλάτη του ο πιστολέρο

Ο 33χρονος σεσημασμένος είχε συλληφθεί για πυροβολισμούς στον Πειραιά. Αναστάτωσε με πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Δευτέρας τον Ασπρόπυργο. Έστρεψε το όπλο του στους αστυνομικούς που τον πυροβόλησαν στα πόδια. Νοσηλεύεται φρουρούμενος και εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο.

Το μισό ποι­νι­κό κώδι­κα είχε στην πλά­τη του ο Πακι­στα­νός που ανα­στά­τω­σε προ­χθές τον Ασπρό­πυρ­γο και τελι­κά βρέ­θη­κε τραυ­μα­τι­σμέ­νος από πυρά αστυ­νο­μι­κών, που προ­σπά­θη­σαν τον ακι­νη­το­ποι­ή­σουν όταν αυτός έστρε­ψε το όπλο του ενα­ντί­ον τους.

Ο 33χρονος αλλο­δα­πός τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας ανα­στά­τω­σε τον Ασπρό­πυρ­γο, όταν ξεκί­νη­σε να πυρο­βο­λεί στο αέρα με ένα πιστό­λι των 9 χιλιο­στών έξω από σπί­τι της περιο­χής.

Όταν έφτα­σαν στην περιο­χή αστυ­νο­μι­κοί της ΟΠΚΕ, ειδο­ποι­η­μέ­νοι από τους έντρο­μους κατοί­κους στο οικι­σμό Συντρι­βά­νι όπου και έπε­φταν οι πυρο­βο­λι­σμοί, ο 33χρονος τους απεί­λη­σε με το όπλο του με απο­τέ­λε­σμα οι αστυ­νο­μι­κοί να εξα­πο­λύ­σουν πυρο­βο­λι­σμούς για να τον ακι­νη­το­ποι­ή­σουν και τελι­κά να τον τραυ­μα­τί­σουν στα πόδια.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του newsit.gr έπει­τα από έρευ­να που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από τους αστυ­νο­μι­κούς, δια­πι­στώ­θη­κε πως ο 33χρονος αλλο­δα­πός με το πιστό­λι είχε ούτε λίγο ούτε πολύ, του­λά­χι­στον 8 εντάλ­μα­τα σύλ­λη­ψης από τις αρμό­διες δικα­στι­κές και αστυ­νο­μι­κές αρχές με τις κατη­γο­ρί­ες της από­πει­ρας ανθρω­πο­κτο­νί­ας, παρά­νο­μης οπλο­φο­ρί­ας και οπλο­χρη­σί­ας, ληστεία, κλο­πές και εμπρη­σμό ξένης ιδιο­κτη­σί­ας.

Μάλι­στα και όπως ανα­φέ­ρουν οι ίδιες πηγές πλη­ρο­φο­ριών, πριν από περί­που ενά­μι­ση χρό­νο ο 33χρονος είχε συλ­λη­φθεί στο κέντρο του Πει­ραιά έπει­τα από επει­σό­διο με πυρο­βο­λι­σμούς και είχε βρε­θεί να κατέ­χει παρά­νο­μα ένα πιστό­λι.

Τότε είχε οδη­γη­θεί στο αυτό­φω­ρο και είχε κατα­δι­κα­σθεί σε οκτώ μήνες φυλά­κι­ση με ανα­στο­λή και είχε αφε­θεί ελεύ­θε­ρος με περιο­ρι­στι­κούς όρους. Πλέ­ον νοση­λεύ­ε­ται φρου­ρού­με­νος και εκτός κιν­δύ­νου στο νοσο­κο­μείο και ανα­μέ­νε­ται, όταν το επι­στρέ­ψουν οι θερά­πο­ντες ιατροί να οδη­γη­θεί στον αρμό­διο Εισαγ­γε­λέα.

Ρεπορ­τάζ: Θεο­δό­σης Πάνου

 

Πηγή www.newsit.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων