- Διαφήμιση -

Ασπρόπυργος: Εξαρθρώθηκε σπείρα ανηλίκων που διέπραττε ληστείες σε βάρος οδηγών και πεζών

Σπείρα που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε βάρος οδηγών οχημάτων και πεζών, στην περιοχή του Ασπρόπυργου, εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Ειδι­κό­τε­ρα, συνε­λή­φθη­σαν, μετά από συντο­νι­σμέ­νη αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση, στον καταυ­λι­σμό στην περιο­χή Νέα Ζωή Ασπρο­πύρ­γου, πέντε άτο­μα, εκ των οποί­ων τέσ­σε­ρις ανή­λι­κοι, 16 και 17 ετών, μέλη της σπεί­ρας. Επι­πλέ­ον, ταυ­το­ποι­ή­θη­κε και ανα­ζη­τεί­ται ένας συνερ­γός τους.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, οι δρά­στες οι οποί­οι διέ­με­ναν στον καταυ­λι­σμό, τον οποίο χρη­σι­μο­ποιού­σαν ως ορμη­τή­ριο, κινού­ντο πεζήγύρω από αυτόν σε όλη τη διάρ­κεια της ημέ­ρας, ανα­ζη­τώ­ντας τα θύμα­τά τους. Στο­χο­ποιού­σαν, με σκο­πό την κλο­πή ή τη ληστεία, οδη­γούς φορ­τη­γών, Ι.Χ.Ε αυτο­κι­νή­των και μοτο­συ­κλε­τών, καθώς και πεζούς, εται­ρεί­ες και υπαλ­λή­λους τους.

Ως προς τον τρό­πο δρά­σης, τα μέλη της σπεί­ρας εκμε­ταλ­λευό­με­να την απου­σία των οδη­γών από τα σταθ­μευ­μέ­να οχή­μα­τά τους, παρα­βί­α­ζαν τα παρά­θυ­ρα, εισέρ­χο­νταν στο εσω­τε­ρι­κό τους καιαφαι­ρού­σαν χρη­μα­τι­κά ποσά, τσά­ντες, κινη­τά τηλέ­φω­να και άλλα αντικείμενα.

Στην περί­πτω­ση που γίνο­νταν αντι­λη­πτοί από τα θύμα­τά τους, τους επι­τί­θε­ντο, ασκώ­ντας σωμα­τι­κή βία και χρη­σι­μο­ποιώ­ντας αντι­κεί­με­να με τα οποία είχαν εφο­δια­σθεί, όπως αιχ­μη­ρά αντι­κεί­με­να, ξύλα, λοστούς, πέτρες και κυνη­γε­τι­κά όπλα.

Σημειώ­νε­ται, ότι, σε άλλες περι­πτώ­σεις, εισέ­βα­λαν στις εγκα­τα­στά­σεις εται­ρειών και με χρή­ση σωμα­τι­κής βίας και απει­λή αντι­κει­μέ­νων, λήστευαν τους ιδιο­κτή­τες και τους υπαλ­λή­λους. Από την έως τώρα έρευ­να, έχουν εξι­χνια­στεί 25 περι­πτώ­σεις ληστειών και 16 περι­πτώ­σεις κλο­πών, που δια­πρά­χθη­καν κατά τους τελευ­ταί­ους εννέα μήνες.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, μετά τη δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος τους, οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων