- Διαφήμιση -

Ανατροπή νταλίκας στην Αττική Οδό

Η καρότσα έκλεισε τις δυο από τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, στο 12ο χιλιόμετρο της Αττικής Οδού, περίπου στο ύψος του Ασπροπύργου

Προ­βλή­μα­τα σημειώ­νο­νται στην Αττι­κή Οδό το πρωί της Τετάρ­της ύστε­ρα από ανα­τρο­πή ντα­λί­κας στο ύψος του Ασπρο­πύρ­γου, στο ρεύ­μα προς Ελευσίνα.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, λίγο πριν από τις 07:30 καρό­τσα ντα­λί­κας έπε­σε στο δρό­μο, χωρίς ευτυ­χώς να προ­κλη­θεί τροχαίο.

Ωστό­σο, η καρό­τσα έκλει­σε τις δυο από τις τρεις λωρί­δες κυκλο­φο­ρί­ας, στο 12ο χιλιό­με­τρο της Αττι­κής Οδού, περί­που στο ύψος του Ασπρόπυργου.

Η κυκλο­φο­ρία μέχρι αυτήν την ώρα διε­ξά­γε­ται μόνο από την αρι­στε­ρά λωρί­δα ενώ μεγά­λη είναι η ουρά των οχημάτων.

Στο σημείο βρί­σκο­νται ειδι­κά συνερ­γεία προ­κει­μέ­νου να απο­μα­κρύ­νουν τη ντα­λί­κα και να θέσουν ξανά στην κυκλο­φο­ρία και τις τρεις λωρί­δες της Αττι­κής Οδού.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων