- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Βάρη: Κι όμως το διπλό φονικό ήταν μόνο μια… σταγόνα στο λουτρό αίματος της σέρβικης μαφίας!

Γίνεται μία εν ψυχρώ διπλή δολοφονία, μπροστά στα μάτια των οικογενειών των θυμάτων, να αποτελεί μόνο ένα κομμάτι του αιματηρού παζλ; Όταν μιλάμε για την εκτέλεση στην Βάρη και τα "πλοκάμια" της σέρβικης μαφίας, τότε γίνεται και... παραγίνεται. Κάθε άλλο παρά βοηθούν μέχρι στιγμής οι σερβικές Αρχές. Τι "βλέπει" η Ασφάλεια μετά το έγκλημα στα βλάχικα της Βάρης. Ο Ιβάν, το "δαχτυλίδι της διαδοχής" και το αιματηρό "γαϊτανάκι" με τις δολοφονίες της οικογένειάς του.

Δύσκο­λη απο­δει­κνύ­ε­ται η συνερ­γα­σία με τους Σέρ­βους Αστυ­νο­μι­κούς, όσων αφο­ρά στην διπλή δολο­φο­νία των συμπα­τριω­τών τους σε ταβέρ­να στην Βάρη. Κι αυτό καθώς μέχρι στιγ­μής δεν έχουν δώσει το… παρα­μι­κρό στις Ελλη­νι­κές Αρχές. Αντι­θέ­τως ζητούν όλο και περισ­σό­τε­ρα στοι­χεία για την διπλή δολο­φο­νία, όπως λέει χαρα­κτη­ρι­στι­κά στο newsit.gr αστυ­νο­μι­κός που έχει γνώ­ση των ερευνών.

Για το λόγο αυτό είναι δυνα­τόν τις επό­με­νες ημέ­ρες κλι­μά­κιο της Ασφά­λειας να μετα­βεί στην πρω­τεύ­ου­σα, Βελι­γρά­δι και στην συνέ­χεια στο Μαυ­ρο­βού­νιο, που άλλω­στε είναι και η έδρα της Μαφί­ας του “Σκά­λια­ρι” στην οποία άνη­καν τα δυο θύμα­τα σε μια προ­σπά­θεια ανα­ζή­τη­σης επι­πλέ­ον στοι­χεί­ων για τα δυο θύμα­τα της μαφιό­ζι­κης ενέρ­γειας στην Βάρη.

Πώς φτάσαμε από τα ναρκωτικά του 2017 στο διπλό φονικό στην Βάρη το 2020…

- Δια­φή­μι­ση -

Ωστό­σο, φαί­νε­ται πως η κόντρα μετα­ξύ των Μαφιό­ζων ξεκι­νά από το 2017 στην Ελλά­δα, όταν η Δίω­ξη Ναρ­κω­τι­κών είχε “ξεδο­ντιά­σει” έναν σημα­ντι­κό πυρή­να της συγκε­κρι­μέ­νης Μαφί­ας, που δρα­στη­ριο­ποιού­νταν στην χώρα μας και εισή­γα­γε μεγά­λες ποσό­τη­τες κοκαΐνης.

Τότε η Δίω­ξη Ναρ­κω­τι­κών είχε κατα­φέ­ρει να απο­κα­λύ­ψει τον ρόλο του περι­βό­η­του “Εσκο­μπάρ των Βαλ­κα­νί­ων” Τσό­βι­τσα Βού­κο­τιτς, πιο γνω­στό στην Μαφία ως “Ιβάν”.

Ο Ιβάν ήταν ο από­λυ­τος αρχη­γός της συγκε­κρι­μέ­νης Μαφί­ας και φαί­νε­ται πως μετά την σύλ­λη­ψή του στην Τουρ­κία, το 2018 έπει­τα από ένταλ­μα σύλ­λη­ψης που είχε εκδο­θεί από τις Ελλη­νι­κές Αρχές, έδω­σε το “δαχτυ­λί­δι” της δια­δο­χής στον Ιγκόρ Ντέ­ντο­βιτς. Τον άνθρω­πο που έπε­σε νεκρός στην μαφιό­ζι­κη δολο­φο­νία στην Βάρη…

Ένα λοι­πόν από τα ενδε­χό­με­να που εξε­τά­ζουν οι αστυ­νο­μι­κοί, είναι η διπλή δολο­φο­νία να μην έγι­νε από αντί­πα­λη συμ­μο­ρία, αλλά από τους κόλ­πους της ίδιας της Μαφιό­ζι­κη οργά­νω­σης, με κίνη­τρο την δια­δο­χή στην ηγε­σία και τις δια­φω­νί­ες προς το πρό­σω­πο του Ντέντοβιτς.

Βάρη

Βάρη

Λουτρό αίματος” και πριν την Βάρη…

Άλλω­στε μόλις ο Ιβάν μπή­κε στην φυλα­κή και έδω­σε το “δαχτυ­λί­δι” της δια­δο­χής στον Ντέ­ντο­βιτς ξεκί­νη­σε ένα αιμα­τη­ρό “γαϊ­τα­νά­κι” ξεκα­θα­ρί­σμα­τος της ίδιας της οικο­γέ­νειάς του.

Οι μαφιό­ζοι εκτε­λε­στές πρώ­τα “καθά­ρι­σαν” τον πατέ­ρα του Ιβάν, στην συνέ­χεια τον αδελ­φό του κι έναν πρώ­το εξά­δελ­φο του και τέλος τον ίδιο τον δικη­γό­ρο του.

Φαί­νε­ται λοι­πόν πως αυτό το ξεκα­θά­ρι­σμα συνε­χί­ζε­ται και ίσως πίσω από την διπλή δολο­φο­νία στην Βάρη να κρύ­βο­νται αιμα­τη­ρά παι­χνί­δια δια­δο­χής στην ηγε­σία της οργά­νω­σης, με φόντο βέβαια τα αφο­ρο­λό­γη­τα εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια από το εμπό­ριο κοκαΐνης…

Ρεπορ­τάζ: Θεο­δό­σης Πάνου

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων