Στην Ελλάδα ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του επιχειρηματία Μακρή

Εκδόθηκε χθες από τις βουλγαρικές αρχές

Στην Ελλά­δα βρί­σκε­ται πλέ­ον ο φερό­με­νος ως δεύ­τε­ρος εμπλε­κό­με­νος στη δολο­φο­νία του επι­χει­ρη­μα­τία Γιάν­νη Μακρή, που έγι­νε πριν από λίγους μήνες στη Βού­λα, σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ που μετα­δό­θη­κε στο δελ­τίο ειδή­σε­ων του τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού Open.

Με βάση τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, η σύλ­λη­ψή του είχε γίνει σε πόλη της Βουλ­γα­ρί­ας και εκδό­θη­κε από τις αρχές της γει­το­νι­κής χώρας στην Ελλά­δα.

Ο αδελ­φός του φερό­με­νου ως εκτε­λε­στή του Γιάν­νη Μακρή είχε έρθει μαζί του στη χώρα μας και έφυ­γε λίγες ώρες μετά την εκτέ­λε­ση. Ήταν εκεί­νος που έκα­νε την κατό­πτευ­ση στο χώρο και μετέ­φε­ρε τον εκτε­λε­στή έξω από το σπί­τι του επι­χει­ρη­μα­τία.

Όπως ανα­φέ­ρει το ρεπορ­τάζ, βρί­σκε­ται στο Μετα­γω­γών Θεσ­σα­λο­νί­κης και θα μετα­φερ­θεί άμε­σα στην Αθή­να ενώ κρα­τά το στό­μα του κλει­στό, σχε­τι­κά με το ποιος υπέ­γρα­ψε το συμ­βό­λαιο της δολο­φο­νί­ας.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων