- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Καταγγελία για «Ασκληπιείο» Βούλας: Πλήρωναν 3 γραμματείς από 2.870 ευρώ τον μήνα

Συνε­χί­ζο­νται οι απο­κα­λύ­ψεις για απευ­θεί­ας ανα­θέ­σεις σε δομές του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, οι οποί­ες μάλι­στα πραγ­μα­το­ποιού­νται μέσω εργο­λα­βι­κών εται­ρειών και με κόστος πολ­λα­πλά­σιο για το νοσο­κο­μείο από ό,τι θα στοί­χι­ζαν συμ­βα­σιού­χοι εργαζόμενοι…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων