- Διαφήμιση -

Συναγερμός στο Πόρτο Ράφτη: Βράχος κινδυνεύει να πέσει σε παραλία με κόσμο ‑Αμεση εκκένωση

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην παραλία Πανόραμα στο Πόρτο Ράφτη, δίπλα στο Αυλάκι καθώς ένας βράχος είναι επικίνδυνο να αποκολληθεί και να πέσει.

Η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία του Δήμου Μαρ­κο­πού­λου, έχει παρέμ­βει και ειδο­ποί­η­σε το Λιμε­ναρ­χείο να προ­χω­ρή­σει αμέ­σως στην εκκέ­νω­ση της συγκε­κρι­μέ­νης παρα­λί­ας στο Πόρ­το Ράφτη, ενώ παράλ­λη­λα ειδο­ποι­ή­θη­κε και ο Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Αν. Αττι­κής Πέτρος Φιλίπ­που, για την ανα­γκαία συν­δρο­μή της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, όπως ανα­φέ­ρει και το mesogianews.

Στην παρα­πά­νω ενη­μέ­ρω­ση προ­έ­βη σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι ο Δήμαρ­χος Μαρ­κο­πού­λου, Σωτή­ρης Μεθε­νί­της, και συμπλη­ρώ­νει: «κάνου­με κατε­πεί­γου­σα έκκλη­ση, σε δημό­τες και συμπο­λί­τες, για κοι­νο­ποί­η­ση της παρού­σας ανα­κοί­νω­σης, καθώς και την συνει­δη­το­ποί­η­ση της ανά­γκης, κανείς συμπο­λί­της η παρα­θε­ρι­στής, του­λά­χι­στον για τις επό­με­νες 10 ημέ­ρες, να μην κάνει μπά­νιο, στην συγκε­κρι­μέ­νη παρα­λία, μέχρι να απο­κα­τα­στα­θεί η ανα­γκαία ασφάλεια».

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων