Φωτιά σε Αρτέμιδα – Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στους Δελφούς

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Μάχη με τις φλό­γες δίνει η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία σε δύο μέτω­πα, καθώς ξέσπα­σαν πυρ­κα­γιές σε Αρτέ­μι­δα Αττι­κής και Δελ­φούς Φωκί­δας.

Συγκε­κρι­μέ­να, πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της σε χαμη­λή βλά­στη­ση πλη­σί­ον της οδού Κιά­φα στην Αρτέ­μι­δα Αττι­κής.

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, δεν υπάρ­χει κίν­δυ­νος για τα σπί­τια που βρί­σκο­νται στην περιο­χή. Στο σημείο επι­χει­ρούν πέντε οχή­μα­τα με 21 πυρο­σβέ­στες.

Λόγω της πυρ­κα­γιάς διε­κό­πη η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στη Λεω­φό­ρο Κιά­φας από το ύψος της Πρε­σβυ­τέ­ρου Μάρ­κου έως την Αγία Κυρια­κή.

Πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε και σε δασι­κή έκτα­ση στους Δελ­φούς Φωκί­δας. Άμε­σα κινη­το­ποι­ή­θη­καν 19 πυρο­σβέ­στες, εννιά οχή­μα­τα και μια ομά­δα πεζο­πό­ρο τμή­μα. Λίγο αργό­τε­ρα ενι­σχύ­θη­καν οι δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής και αυτή τη στιγ­μή επι­χει­ρούν 39 πυρο­σβέ­στες, 13 οχή­μα­τα , δύο ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, δύο πετζε­τέλ, τέσ­σε­ρα αερο­σκά­φη και ένα ελι­κό­πτε­ρο.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων