Ελευθέριος Βενιζέλος: Σαρώνει, απογειώνεται και… sky is the limit!

Συνεχώς ανοδική είναι η πορεία που καταγράφει το διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τις διεθνείς διακρίσεις να έρχονται η μία μετά την άλλη.

Συνε­χί­ζει την… ανο­δι­κή του πορεία και το 2019 το Αερο­δρό­μιο της Αθή­νας, Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος, τόσο όσον αφο­ρά την επι­βα­τι­κή του κίνη­ση όσο και την «θέση» του στην παγκό­σμια αγο­ρά.

Ο Απρί­λιος ήταν ένας ακό­μα μήνας που η επι­βα­τι­κή κίνη­ση του αερο­δρο­μί­ου κινή­θη­κε ανο­δι­κά ενώ και το 2019 το «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» συνε­χί­ζει να συγκε­ντρώ­νει βρα­βεία και δια­κρί­σεις σε διε­θνές επί­πε­δο.

Σε ό,τι αφο­ρά την επι­βα­τι­κή κίνη­ση σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του ΔΑΑ τον Απρί­λιο 2019, το αερο­δρό­μιο κατέ­γρα­ψε θετι­κή πορεία προ­σεγ­γί­ζο­ντας τα 2 εκατ. επι­βά­τες (1,98) και σημειώ­νο­ντας άνο­δο της τάξης του 6,5%. Οι επι­βά­τες εσω­τε­ρι­κού παρου­σί­α­σαν ορια­κή άνο­δο (+0,5%), ενώ οι διε­θνείς επι­βά­τες σημεί­ω­σαν δυνα­μι­κή άνο­δο κατά 9,1%. Συνο­λι­κά, κατά τους πρώ­τους τέσ­σε­ρις μήνες του έτους, η κίνη­ση του αερο­δρο­μί­ου έφθα­σε τα 6,36 εκατ. επι­βά­τες, σημειώ­νο­ντας άνο­δο της τάξης του 8,5%. Η επι­βα­τι­κή κίνη­ση τόσο του εσω­τε­ρι­κού όσο και του εξω­τε­ρι­κού, παρου­σί­α­σε δυνα­μι­κή ανά­πτυ­ξη της τάξης του 6,3% και 9,6% αντί­στοι­χα.

Διακρίσεις και βραβεία για το Ελευθέριος Βενιζέλος

Το αερο­δρό­μιο της Αθή­νας από το 2001 μέχρι και σήμε­ρα έχει λάβει 91 βρα­βεία σε διε­θνές επί­πε­δο. «Φιγου­ρά­ρει» σε περί­ο­πτη θέση όχι μόνο στα αερο­δρό­μια της Ευρώ­πης, αλλά και όλου του κόσμου. Οι υψη­λές και τιμη­τι­κές δια­κρί­σεις που συγκε­ντρώ­νει κάθε φορά τόσο από τις αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες όσο και από το επι­βα­τι­κό κοι­νό έχουν να κάνουν όχι μόνο με τις υπη­ρε­σί­ες του αλλά και με τις και­νο­το­μί­ες του.

Σε ό,τι αφο­ρά την έρευ­να της AirHelp (εται­ρεία για τα δικαιώ­μα­τα των επι­βα­τών και τις απο­ζη­μιώ­σεις), υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως το αερο­δρό­μιο «Ελ. Βενι­ζέ­λος» που βρί­σκε­ται για ακό­μα μια φορά στις πρώ­τες θέσεις παγκο­σμί­ως με το εντυ­πω­σια­κό σκορ επί­δο­σης 8,38, συγκέ­ντρω­σε ανα­λυ­τι­κά 8,1 μονά­δες για την ακρί­βεια των ωρών ανα­χω­ρή­σε­ων και αφί­ξε­ων των πτή­σε­ων, 9,0 για την ποιό­τη­τα υπη­ρε­σιών και 8,7 για την ποιό­τη­τα των εμπο­ρι­κών υπη­ρε­σιών. Πρώ­το ήρθε το Hamad International Airport και δεύ­τε­ρο το Tokyo Haneda International Airport, ενώ το Αερο­δρό­μιο του Eindhoven, το Διε­θνές Αερο­δρό­μιο του Kuwait και το Αερο­δρό­μιο Portela της Λισα­βώ­νας κατα­τά­χθη­καν στις κατώ­τα­τες θέσεις.

Επί­σης, τον περα­σμέ­νο μήνα, κατέ­κτη­σε και την πρώ­τη θέση στην ιδιαί­τε­ρα αντα­γω­νι­στι­κή κατη­γο­ρία των +20 εκατ. επι­βα­τών στη μεγα­λύ­τε­ρη συνά­ντη­ση του κλά­δου των αερο­με­τα­φο­ρών «ROUTES Europe 2019». Το αερο­δρό­μιο της Ελλά­δας κατά­φε­ρε να ξεπε­ρά­σει άλλα, μεγα­λύ­τε­ρα αερο­δρό­μια, όπως του Βελ­γί­ου, της Δανί­ας, της Γερ­μα­νί­ας, της Νορ­βη­γί­ας και της Ρωσί­ας.

Η φετι­νή υπο­ψη­φιό­τη­τα της Αθή­νας απέ­σπα­σε το εγκώ­μιο των αερο­πο­ρι­κών εται­ρειών-κρι­τών, εστιά­ζο­ντας ειδι­κά στην εντυ­πω­σια­κή ανά­πτυ­ξη (+11%) της επι­βα­τι­κής κίνη­σης το 2018, με περισ­σό­τε­ρους από 24,1 εκατ. επι­βά­τες. Μία πολύ σημα­ντι­κή διά­κρι­ση για το Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος που έχει αυξή­σει και τη λει­τουρ­γία του, αλλά και τις ανέ­σεις του.

Παράλ­λη­λα ο κόμ­βος της Αθή­νας προ­σέλ­κυ­σε 62 νέα δρο­μο­λό­για τη χρο­νιά που πέρα­σε και καλω­σό­ρι­σε 4 νέες αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες.

Αξί­ζει να ανα­φερ­θεί πως τα βρα­βεία Routes είναι μονα­δι­κά στο είδος τους, καθώς η ψήφος και η δια­δι­κα­σία από­φα­σης ανή­κουν απο­κλει­στι­κά στις αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες, οι οποί­ες επι­βρα­βεύ­ουν την αρι­στεία στην αερο­πο­ρι­κή ανά­πτυ­ξη παγκο­σμί­ως.

Την πρώ­τη θέση στην Ευρώ­πη κατέ­λα­βε και στο πλαί­σιο των κορυ­φαί­ων στον κόσμο ετή­σιων βρα­βεί­ων ASQ του Παγκο­σμί­ου Συμ­βου­λί­ου Αερο­δρο­μί­ων (Airports Council International / ACI World), στην κατη­γο­ρία του (15–25 εκατ. επι­βα­τι­κή κίνη­ση) ως ανα­γνώ­ρι­ση των προ­σπα­θειών του στην παρο­χή εξαι­ρε­τι­κών υπη­ρε­σιών στους επι­βά­τες του.

 

Πηγή newsit.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων