Απάτες με λεία 60.000 ευρώ: Εξαπατούσαν ηλικιωμένους παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΕΗ

Δύο άνδρες που εξαπατούσαν ηλικιωμένους εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, ή ως γνωστοί των παιδιών τους που ήταν εξουσιοδοτημένοι να παραλάβουν χρήματα, συνελήφθησαν στις 2 Αυγούστου, στην Αρτέμιδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας.

Πρό­κει­ται για έναν 41χρονο και έναν 35χρονο ελλη­νι­κής υπη­κο­ό­τη­τας, οι οποί­οι, με την παρα­πά­νω γνω­στή μέθο­δο εξα­πα­τού­σαν ηλι­κιω­μέ­νους, απο­κο­μί­ζο­ντας, κατ’ εκτί­μη­ση των αστυ­νο­μι­κών, πάνω από 60.000 ευρώ.

Μέχρι στιγ­μής, έχουν εξι­χνια­σθεί επτά περι­πτώ­σεις απά­της, στις περιο­χές Ραφή­ναςΧαλαν­δρί­ουΦιλο­θέ­ηςΑμπε­λο­κή­πων και Ανα­βύσ­σου, ενώ όλοι οι παθό­ντες ανα­γνώ­ρι­σαν ανε­πι­φύ­λα­κτα τους δρά­στες.

Στην κατο­χή τους βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν, 645 ευρώ, κοσμή­μα­τα, τρία κινη­τά τηλέ­φω­να, καθώς και ένα Ι.Χ.Ε. αυτο­κί­νη­το που χρη­σι­μο­ποιού­σαν για τις μετα­κι­νή­σεις τους.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στον Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Αθη­νών.

 

Πηγή www.cnn.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων