- Διαφήμιση -

Βανδαλισμοί εν ώρα μαθήματος από εξωσχολικούς στο Γενικό Λύκειο Αναβύσσου

Βαν­δα­λι­σμούς από εξω­σχο­λι­κούς εν ώρα μαθή­μα­τος, στο Γενι­κό Λύκειο Ανα­βύσ­σου, καταγ­γέλ­λουν εκπαι­δευ­τι­κοί. Όπως λένε αυτά τα άτο­μα μπή­καν σε ώρα μαθή­μα­τος, σε μία τάξη της πρώ­της Λυκεί­ου, έσπα­σαν δυο πυρο­σβε­στή­ρες και τους άδεια­σαν στους μαθη­τές και σε καθη­γή­τρια ενώ στη συνέ­χεια έφυγαν.

Όπως λένε οι καθη­γη­τές και ο διευ­θυ­ντής του σχο­λεί­ου δεν πρό­κει­ται για μεμο­νω­μέ­νο περι­στα­τι­κό αλλά για συχνό φαι­νό­με­νο τόσο στο συγκε­κρι­μέ­νο σχο­λείο, αλλά και σε άλλα Λύκεια της περιοχής…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων