- Διαφήμιση -

Εκαναν ληστείες και διαρρήξεις σε διαφορές περιοχές της Αττικής

Στη δημοσιότητα δίνονται κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες πέντε μελών εγκληματικής οργάνωσης, που διέπρατταν συστηματικά ληστείες και διαρρήξεις σε οικίες, σε διαφορές περιοχές της Αττικής.

Η σπεί­ρα εξαρ­θρώ­θη­κε στις 6 Φεβρουα­ρί­ου από το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Ραφή­νας-Πικερ­μί­ου της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Βορειο­α­να­το­λι­κής Αττικής.

Συγκε­κρι­μέ­να πρό­κει­ται για τους συλληφθέντες:

1.ΜΠΑΖΑΚΑ Νικό­λαο του Δημη­τρί­ου και της Ζωής, γεν­νη­θέ­ντα στις 25–5‑1993 στην Αθήνα

   

 

2.ΣΙΣΚΟ Ελευ­θέ­ριο του Ευστρα­τί­ου και της Ειρή­νης, γεν­νη­θέ­ντα στις 16–8‑1997 στην Αθήνα

 

3.ΚΑΜΠΟΥΡΗ Χρυ­σο­βα­λά­ντη του Λου­κά και της Ευστα­θί­ας, γεν­νη­θέ­ντα στις 20-12-1987 στην Αθήνα

 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κων­στα­ντί­νο – Αλέ­ξαν­δρο του Αθα­να­σί­ου και της Αφρο­δί­της γεν­νη­θέ­ντα στις 12–5‑1993 στην Αθήνα

 

5.ΠΑΪΤΕΡΗ Αργύ­ρη του Γεωρ­γί­ου και της Ελέ­νης γεν­νη­θέ­ντα 10–6‑1999 στην Αθήνα

Η συγκε­κρι­μέ­νη δημο­σιο­ποί­η­ση σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή Εισαγ­γε­λι­κή Διά­τα­ξη, απο­σκο­πεί στην προ­στα­σία του κοι­νω­νι­κού συνό­λου και προς ευχε­ρέ­στε­ρη πραγ­μά­τω­ση της αξί­ω­σης της Πολι­τεί­ας για τον κολα­σμό των παρα­πά­νω αδι­κη­μά­των, καθώς και στη διε­ρεύ­νη­ση της συμ­με­το­χής τους και σε άλλες αξιό­ποι­νες πράξεις.

Στο πλαί­σιο αυτό, παρα­κα­λού­νται οι πολί­τες να επι­κοι­νω­νούν με τους τηλε­φω­νι­κούς αριθ­μούς 22940–29415 του Τμή­μα­τος Ασφα­λεί­ας Ραφή­νας-Πικερ­μί­ου και 210–6411111 της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, για την παρο­χή οποιασ­δή­πο­τε σχε­τι­κής πλη­ρο­φο­ρί­ας. Σημειώ­νε­ται ότι δια­σφα­λί­ζε­ται η ανω­νυ­μία και το απόρ­ρη­το της επικοινωνίας.

Πηγή dytikesmaties.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων