- Διαφήμιση -

Ντροπή: Μοιράζουν πρόστιμα – μαμούθ σε πυροπαθείς στο Μάτι

Εννέα μήνες μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι με τους 100 νεκρούς, και οι κάτοικοι οι οποίοι είδαν να χάνονται στις φλόγες συγγενείς και φίλοι και να καταστρέφονται περιουσίες μιας ζωής, καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα που σχετίζονται με τη νομιμότητα κτισμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής

Εννέα μήνες μετά τη φονι­κή πυρ­κα­γιά στο Μάτι με τους 100 νεκρούς, και οι κάτοι­κοι οι οποί­οι είδαν να χάνο­νται στις φλό­γες συγ­γε­νείς και φίλοι και να κατα­στρέ­φο­νται περιου­σί­ες μιας ζωής, καλού­νται να πλη­ρώ­σουν πρό­στι­μα που σχε­τί­ζο­νται με τη νομι­μό­τη­τα κτι­σμά­των στην περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Αττικής.

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα του «Ελεύ­θε­ρου Τύπου», μετά τη φωτιά οι αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες της Πολε­ο­δο­μί­ας «πολιόρ­κη­σαν» το Μάτι για να δια­πι­στώ­σουν κατό­πιν εορ­τής τη νομι­μό­τη­τα των κτι­σμά­των. Στο συγκε­κρι­μέ­νο τμή­μα της περιο­χής υπήρ­χε ρέμα, σύμ­φω­να με τους πολε­ο­δό­μους, που επι­βάλ­λουν πρό­στι­μα στους ιδιο­κτή­τες των σπι­τιών ανά­λο­γα με την από­στα­ση από την κοί­τη του ρέμα­τος. Ωστό­σο, οι κάτοι­κοι υπο­στη­ρί­ζουν ότι επι­σή­μως δεν υπάρ­χει ρέμα, αφού ουδέ­πο­τε οριο­θε­τή­θη­κε, και προ­σφεύ­γουν μαζι­κά στη Δικαιο­σύ­νη πετυ­χαί­νο­ντας ο ένας μετά τον άλλο ανα­στο­λή της κατα­βο­λής των χρη­μά­των που τους έχουν καταλογιστεί.

Πρόστιμα – μαμούθ

Τα πρό­στι­μα, σύμ­φω­να με τα έγγρα­φα της Διεύ­θυν­σης Υπη­ρε­σί­ας Δόμη­σης του Δήμου Παλ­λή­νης που φέρ­νει στο φως ο Ελεύ­θε­ρος Τύπος της Κυρια­κής, αφο­ρούν μεγά­λα εφά­παξ ποσά, ενώ κατα­λο­γί­ζε­ται και ένα επι­πλέ­ον ποσό για κάθε χρό­νο. Τα ποσά ‑που αφο­ρούν περί­που 70 σπί­τια- σε κάποιες περι­πτώ­σεις είναι κοντά στις 150.000, σε άλλες κοντά στις 250.000, ενώ, σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες κατοί­κων  υπάρ­χουν και πρό­στι­μα που ξεπερ­νούν τις 400.000 ευρώ.

«Μας τιμωρούν»

Τα έγγρα­φα με θέμα «Δια­βί­βα­ση Εκθε­σης Αυτο­ψί­ας και Δια­κο­πή Οικο­δο­μι­κών Εργα­σιών», παράλ­λη­λα με την κοι­νο­ποί­η­σή τους στους πυρό­πλη­κτους, δια­βι­βά­στη­καν, μετα­ξύ άλλων, στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών, στην περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής Ρένα Δού­ρου, στον Δήμο Μαρα­θώ­να, στο Δασαρ­χείο Πεντέ­λης και την Πολι­τι­κή Προ­στα­σία. Εκτός από τις οικο­δο­μές που έχουν χτι­στεί κοντά στο αμφι­σβη­τού­με­νο ρέμα, η Πολε­ο­δο­μία μοι­ρά­ζει πρό­στι­μα ακό­μα και για μαντρό­τοι­χους που κρί­θη­καν υψη­λό­τε­ροι από το προ­βλε­πό­με­νο οδη­γώ­ντας τους κατοί­κους σε πλή­ρη απόγνωση.

«Τα πρό­στι­μα άρχι­σαν να έρχο­νται όταν δεν είχα­με ακό­μα ρεύ­μα και νερό», λέει ένας από τους πυρό­πλη­κτους στην εφη­με­ρί­δα ζητώ­ντας επί­μο­να να δια­τη­ρη­θεί η ανω­νυ­μία του. «Τη μία, καλούν ιδιο­κτή­τες αυθαι­ρέ­των ‑για τα οποία εισέ­πρατ­ταν κανο­νι­κά τους φόρους- να κατα­θέ­σουν ανω­μο­τί, δηλα­δή ως ύπο­πτοι για τους 100 θανά­τους. Την άλλη, μας στέλ­νουν να πλη­ρώ­σου­με τερά­στια ποσά που κανείς μας δεν δια­θέ­τει μετά από αυτό που ζήσα­με. Αντί να έχου­με ξεκι­νή­σει την απο­κα­τά­στα­ση των περιου­σιών μας, είμα­στε συνέ­χεια στα δικα­στή­ρια προ­σπα­θώ­ντας να ξεμπλέ­ξου­με. Νιώ­θου­με σαν να μας τιμω­ρούν, ειδι­κά όσους έχου­με τολ­μή­σει να αντι­δρά­σου­με σε αυτές τις κατα­στά­σεις, για­τί ο πολύς κόσμος φοβά­ται και δεν μιλά­ει, αφού κάποιοι τους απει­λούν ότι θα τους γκρε­μί­σουν τα σπί­τια», επι­ση­μαί­νει ο ίδιος κάτοικος.

Σε ένα από τα έγγρα­φα αυτά η Πολε­ο­δο­μία ζητεί από τον ιδιο­κτή­τη του ακι­νή­του να κατα­βά­λει εφά­παξ 258.317,40 ευρώ και επι­πλέ­ον 126.652,73 ανά έτος. Σε άλλο έγγρα­φο απαι­τεί­ται εφά­παξ ποσό 157.952,10 ευρώ και 78.526,25 ευρώ ανά έτος.

 

Πηγή www.in.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων