- Διαφήμιση -

Κάτοικοι Μαραθώνα κατά Ψινάκη: Ζητούν εισαγγελική παρέμβαση λόγω διακοπής υδροδότησης

Εισαγγελική παρέμβαση ζητούν οι κάτοικοι του «Οικισμού Δικαστών και Εισαγγελέων Μαραθώνα», καθώς -εδώ και 21 μέρες- έχει διακοπεί η παροχή νερού

Εισαγ­γε­λι­κή παρέμ­βα­ση ζητούν οι κάτοι­κοι του «Οικι­σμού Δικα­στών και Εισαγ­γε­λέ­ων Μαρα­θώ­να», καθώς ‑εδώ και 21 μέρες- έχει δια­κο­πεί η παρο­χή νερού, χωρίς να δίνε­ται καμία εξή­γη­ση από τον δήμαρ­χο Μαρα­θώ­να Ηλία Ψινά­κη, ο οποί­ος είναι υπεύ­θυ­νος για το θέμα της υδρο­δό­τη­σης του οικισμού.

Ακό­μη, οι περί­που οι 2.000 κάτοι­κοι που έχουν μεί­νει χωρίς νερό, από την 1η Φεβρουα­ρί­ου 2019, ζητούν την άμε­ση και επεί­γου­σα επα­νυ­δρο­δό­τη­ση του Οικι­σμού. Σημειώ­νε­ται ότι είναι η δεύ­τε­ρη φορά, μέσα στο τελευ­ταίο τετρά­μη­νο, που οι κάτοι­κοι του οικι­σμού «βιώ­νουν το μαρ­τύ­ριο της δίψας και της μη δυνα­τό­τη­τας κάλυ­ψης των βασι­κών τους αναγκών».

Σύμ­φω­να με τον πρό­ε­δρο του Περι­βαλ­λο­ντι­κού και Πολι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου «Θέμις» Κώστα Τσιά­κα­λο, «το δεύ­τε­ρο δεκα­ή­με­ρο του περα­σμέ­νου Δεκεμ­βρί­ου το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο του δήμου Μαρα­θώ­να, δεχό­με­νο την εισή­γη­ση – γνω­μο­δό­τη­ση της νομι­κής υπη­ρε­σί­ας του δήμου, απο­φά­σι­σε την ορι­στι­κή παρα­λα­βή του δικτύ­ου ύδρευ­σης του οικι­σμού μας και την άμε­ση υδρο­δό­τη­σή του».

Επί­σης, ο κ. Τσιά­κα­λος, ανέ­φε­ρε ότι «η λει­τουρ­γία των αντλιο­στα­σί­ων του οικι­σμού μας, είχε ανα­τε­θεί με σύμ­βα­ση σε ιδιω­τι­κή εται­ρεία, ενώ για την απο­κα­τά­στα­ση των βλα­βών του δικτύ­ου κρά­τη­σε την αρμο­διό­τη­τα αυτή η τεχνι­κή υπη­ρε­σία του δήμου Μαραθώνα».

Παρ΄ όλα αυτά, συνε­χί­ζει ο πρό­ε­δρος του οικι­σμού, «από την 1η Φεβρουα­ρί­ου 2019 και μετά έχει δια­κο­πεί η λει­τουρ­γία του αντλιο­στα­σί­ου, με ευθύ­νη της ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ας, η οποία επι­κα­λεί­ται οικο­νο­μι­κή υστέ­ρη­ση οφει­λών του δήμου Μαρα­θώ­να προς αυτή, θέτο­ντας έτσι σε ομη­ρία ολό­κλη­ρο τον οικι­σμό στον οποίο δεν πρέ­πει να παρα­λη­φθεί ότι δια­μέ­νουν και ανή­λι­κα παι­διά, μαθη­τές, αλλά και υπερήλικες».

Παράλ­λη­λα, ο πρό­ε­δρος και η γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας του Περι­βαλ­λο­ντι­κού και Πολι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου «Θέμις», Κ. Τσιά­κα­λος και Ελέ­νη Σκλή­κα αντί­στοι­χα, με έγγρα­φη δια­μαρ­τυ­ρία τους, επι­ση­μαί­νουν ότι «η παρο­χή νερού είναι συνταγ­μα­τι­κή επι­τα­γή και η παρε­μπό­δι­σή της συνι­στά ποι­νι­κό αδί­κη­μα σύμ­φω­να με το άρθρο 293 Ποι­νι­κού Κώδι­κα», ενώ ζητούν απά­ντη­ση στο ερώ­τη­μά τους για ποιον λόγο ο δήμαρ­χος Μαρα­θώ­να Ηλί­ας Ψινά­κης δεν εφαρ­μό­ζει την από­φα­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της 11ης Δεκεμ­βρί­ου 2018, η οποία μάλι­στα ελή­φθη με συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία, σχε­τι­κά με την παρα­λα­βή του δικτύ­ου ύδρευ­σης του οικι­σμού και την άμε­ση υδρο­δό­τη­σή του.

Υπεν­θυ­μί­ζουν ότι ήδη με έγγρα­φο προς στην απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση έχουν ζητή­σει την πει­θαρ­χι­κή δίω­ξη του δημάρ­χου Μαρα­θώ­να Ηλία Ψινά­κη για παρά­βα­ση καθήκοντος.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων