- Διαφήμιση -

Εκδρομή στο Λαύριο

Είναι πολλοί οι λόγοι για να πας και να ξαναπάς

Το Λαύ­ριο δεν είναι μόνο το λιμά­νι και η αύρα της θάλασ­σας. Είναι κάτι πολύ περισ­σό­τε­ρο που το αντι­λαμ­βά­νε­σαι όταν φτά­σεις εκεί. Μια εκδρο­μή στο Λαύ­ριο σου απο­κα­λύ­πτει ότι πρό­κει­ται για έναν τόπο με ομορ­φιά αλλά και σημα­ντι­κή ιστο­ρία και αξιο­θέ­α­τα. Κάποια από αυτά, όπως το αρχαίο θέα­τρο Θορι­κού που θα δού­με παρα­κά­τω είναι άγνω­στα στο ευρύ κοι­νό. Αν ισχύ­ει το ίδιο και για σένα είναι ευκαι­ρία να τα γνωρίσεις.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Λαυ­ρε­ω­τι­κή σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων