- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε παράνομα μετανάστες [εικόνα]

Σπείρα αλλοδαπών που κατηγορείται ότι προωθούσε παράνομα μετανάστες με τη χρήση πλαστών εγγράφων εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμ­φω­να με την ΕΛ.ΑΣ. συνε­λή­φθη­σαν στον Αγιο Παντε­λε­ή­μο­να, τρεις Σύροι, ενώ την ίδια ώρα στην ίδια επι­χεί­ρη­ση συνε­λή­φθη­σαν και άλλοι τρεις υπό δια­κί­νη­ση αλλο­δα­ποί. Σε βάρος των δρα­στών σχη­μα­τί­στη­κε ποι­νι­κή δικο­γρα­φία για τα αδι­κή­μα­τα της σύστα­σης συμ­μο­ρί­ας, πλα­στο­γρα­φί­ας, απο­δο­χής και διά­θε­σης προ­ϊ­ό­ντων εγκλή­μα­τος, καθώς και για παρά­βα­ση του Κώδι­κα Μετα­νά­στευ­σης και Κοι­νω­νι­κής Ενταξης.

Δια­κι­νού­σαν μετα­νά­στες αερο­πο­ρι­κώς και οδικώς

Οπως προ­έ­κυ­ψε από την αστυ­νο­μι­κή έρευ­να, οι δρά­στες δια­κι­νού­σαν τους μετα­νά­στες, τόσο αερο­πο­ρι­κώς, όσο και οδι­κώς, με τη χρή­ση πλα­στών ή κλεμ­μέ­νων ταξι­διω­τι­κών εγγρά­φων, ενώ επι­πλέ­ον δια­τη­ρού­σαν από­θε­μα εγγρά­φων για κάθε χρή­ση, όπως άδειες δια­μο­νής, διπλώ­μα­τα οδή­γη­σης κ.α.

Εξα­κρι­βώ­θη­κε, επί­σης, ότι προ­κει­μέ­νου να επι­τευ­χθεί η παρά­νο­μη έξο­δος των αλλο­δα­πών, τα μέλη του κυκλώ­μα­τος τους υπο­χρέ­ω­ναν να δια­μέ­νουν σε δια­μέ­ρι­σμα στον Άγιο Παντε­λε­ή­μο­να, για το οποίο κατέ­βα­λαν επι­πλέ­ον χρη­μα­τι­κό ποσό.

Τι εντό­πι­σαν και κατά­σχε­σαν οι Αρχές

Μετά από κατ’ οίκον έρευ­να, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν, μετα­ξύ άλλων, 38 δελ­τία ταυ­τό­τη­τας, 20 δια­βα­τή­ρια, 11 άδειες δια­μο­νής, 6 διπλώ­μα­τα οδή­γη­σης, φωτο­γρα­φί­ες τύπου δια­βα­τη­ρί­ου, καθώς και διά­φο­ρες απο­δεί­ξεις μετα­φο­ράς χρημάτων.

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε παράνομα μετανάστες
Φωτο­γρα­φία: Ελλη­νι­κή Αστυνομία

 

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων