- Διαφήμιση -

Δρακόσπιτο Υμηττού: Η άγνωστη αρχαιότερη κατοικία της Αττικής από ψηλά

Μια συνοικία χαμένη στα βάθη των αιώνων.

Καλά κρυμ­μέ­νο στης πλα­γιές του Υμητ­τού βρί­σκε­ται ίσως το αρχαιό­τε­ρο κατα­σκεύ­α­σμα της Αττι­κής, αλλό­κο­της αλλά και εντυ­πω­σια­κής αρχι­τε­κτο­νι­κής που απο­τε­λεί­ται από τερά­στιους πέτρι­νους ογκό­λι­θους βάρους δεκά­δων τόνων.

Τρι­γύ­ρω από αυτό το δρα­κό­σπι­το συνα­ντά­με επί­σης και πολ­λά ακό­μα υπο­λείμ­μα­τα και από άλλα δρακόσπιτα.

Λίγα λόγια για τα δρακόσπιτα

Η τοπο­θε­σία που τα συνα­ντά κανείς, δεν παρα­πέ­μπει σε περιο­χή που έχει και ανθρώ­πι­νες κατοι­κί­ες. Συνή­θως είναι από­κρη­μνες πλα­γιές βου­νών και τα χτί­σμα­τα ξεχω­ρί­ζουν για την ιδιαί­τε­ρη αρχι­τε­κτο­νι­κή τους. Είναι αφο­μοιω­μέ­να πλή­ρως στο περι­βάλ­λον, καθώς έχουν οικο­δο­μη­θεί από τερά­στιες πέτρες των βου­νών και έχουν λαξευ­τεί σε ορθο­γώ­νιο σχήμα.

Ένα ακό­μα στοι­χείο που εντυ­πω­σιά­ζει είναι ότι δεν έχουν θεμέ­λια και οι πλά­κες των κτι­ρί­ων δεν συν­δέ­ο­νται μετα­ξύ τους με κάποιο υλι­κό. Η στέ­γη τους είναι πυρα­μι­δω­τή και είναι κατα­σκευα­σμέ­νη με από­λυ­τη ακρί­βεια, σύμ­φω­να με το εκφο­ρι­κό σύστη­μα. Οι γιγα­ντιαί­ες πλά­κες είναι τοπο­θε­τη­μέ­νες η μία πάνω στην άλλη και για αντί­βα­ρα έχουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί μεγά­λοι ογκό­λι­θοι. Ο τρό­πος που τοπο­θε­τή­θη­καν οι γιγα­ντιαί­οι λίθοι δεν είναι γνω­στός, όπως επί­σης άγνω­στη παρα­μέ­νει και η χρο­νο­λό­γη­ση τους.

Μέχρι σήμε­ρα δεν έχει απο­σα­φη­νι­στεί από ποιους δημιουρ­γή­θη­καν τα πέτρι­να κτί­ρια. Το μόνο σίγου­ρο είναι ότι οι κατα­σκευα­στές ήταν γνώ­στες στα­τι­κής και της κυκλώ­πειας τεχνι­κής. Ίσως ήταν οι Κάρες σκλά­βοι που εργα­ζό­ταν στα λατο­μεία της περιο­χής ή οι Δρύ­ο­πες, πανάρ­χαια φυλή που εγκα­τα­στά­θη­κε το 1.200 π.Χ. στο νότιο τμή­μα της Εύβοιας και ίδρυ­σε πόλεις, μετά τον διωγ­μό της από την περιο­χή του Παρ­νασ­σού. Ο ερευ­νη­τής Εμ. Έλριτς, ο οποί­ος ερεύ­νη­σε τα αρχαία κτί­σμα­τα θεω­ρού­σε πως τα δρα­κό­σπι­τα οικο­δο­μή­θη­καν σίγου­ρα από τους Δρύ­ο­πες προς τιμήν του Δία και της γυναί­κας του Ήρας. Το γεγο­νός πως βρί­σκο­νται σε κοντι­νή από­στα­ση με τα αρχαία λατο­μεία της περιο­χής προ­σθέ­τει μια ακό­μα εκδο­χή, σύμ­φω­να με την οποία κατα­σκευά­στη­καν από τους λατό­μους ως ιερά που προς τιμήν του Ηρα­κλή, που θεω­ρού­ταν ο προ­στά­της τους.

Το πιο πιθα­νό είναι ότι ποτέ δεν θα δια­λευ­καν­θεί το μυστή­ριο που περι­κλεί­ει τα παρά­ξε­να κτί­σμα­τα. Το μόνο σίγου­ρο είναι ότι είναι ένα ακό­μα δείγ­μα της προ­χω­ρη­μέ­νης γνώ­σης της στα­τι­κής κτι­ρί­ων και της μεγα­λι­θι­κής αρχι­τε­κτο­νι­κής που κατεί­χαν οι αρχαί­οι λαοί.

Η ομά­δα Up Stories δημιούρ­γη­σε ένα υπέ­ρο­χο drone video, παρου­σιά­ζο­ντας ένα δρα­κό­σπι­το στον Υμητ­τό από ψηλά.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων