- Διαφήμιση -

Πρόσληψη δεκαπέντε Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στον Δήμο Αχαρνών

Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

Ο Δήμος Αχαρ­νών προ­χω­ρά­ει στην πρό­σλη­ψη δεκα­πέ­ντε Πτυ­χιού­χων Φυσι­κής Αγω­γής με σύμ­βα­ση εργα­σί­ας ιδιω­τι­κού δικαί­ου ορι­σμέ­νου χρό­νου, συνο­λι­κής διάρ­κειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία απο­ζη­μί­ω­ση, για την υλο­ποί­η­ση των Προ­γραμ­μά­των «Άθλη­σης για Όλους» περιό­δου 2021–2022.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων