- Διαφήμιση -

Με «έξυπνα» χρήματα απαντούν οι τράπεζες στις ληστείες των ΑΤΜ

Μωβ, πράσινο, μπλε, κόκκινο ή μαύρο: Το μελάνι που χρησιμοποιείται είναι έντονο, καλύπτει μεγάλη επιφάνεια - και δεν καθαρίζεται, καθιστώντας άσκοπη όλη την «προσπάθεια» όσων λυμαίνονται τα ΑΤΜ.

Δυσά­ρε­στη έκπλη­ξη περί­με­νε τους ληστές του ΑΤΜ της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς στην Λ. Καρα­μαν­λή, στο Μενί­δι, τα ξημε­ρώ­μα­τα αφού η λεία τους ήταν πρά­σι­να 50ευρα και 20ευρα, βαμ­μέ­να και άχρηστα.

Τα κατά τα άλλα κανο­νι­κά μηχα­νή­μα­τα ΑΤΜ, της Τρά­πε­ζας είναι εφο­δια­σμέ­να με το Intelligence Banknote Neutralisation System (IBNS) που πολύ απλά χρω­μα­τί­ζει με ανε­ξί­τη­λη μπο­γιά τα χαρ­το­νο­μί­σμα­τα όταν το ΑΤΜ παρα­βιά­ζε­ται με κάποιο τρόπο.

Μωβ, πρά­σι­νο, μπλε, κόκ­κι­νο ή μαύ­ρο: Το μελά­νι που χρη­σι­μο­ποιεί­ται είναι έντο­νο,  καλύ­πτει μεγά­λη επι­φά­νεια – και δεν καθα­ρί­ζε­ται, καθι­στώ­ντας άσκο­πη όλη την «προ­σπά­θεια» της συμ­μο­ρί­ας που λυμαί­νε­ται τα ΑΤΜ.

Mε αυτό το έξυ­πνο σύστη­μα που εξου­δε­τε­ρώ­νει την αξία της λεί­ας και άρα, το κίνη­τρο για την κλο­πή, απα­ντούν οι τρά­πε­ζες στο μπα­ράζ επι­θέ­σε­ων κατά ΑΤΜ.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων