- Διαφήμιση -

Ταυτοποιήθηκαν 15–20 άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια στου Ρέντη

Η αστυ­νο­μία μεθο­δι­κά προ­σπα­θεί να απο­κτή­σει μια πλή­ρη εικό­να της  δομής, των μελών , των  τρό­πων οργά­νω­σης αλλά και των γεγο­νό­των ανά την Ελλά­δα που έχουν δρα­στη­ριο­ποι­η­θεί  αυτοί που εμπλέ­κο­νται στα επει­σό­δια του Ρέντη.

Ηδη έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί 15–20 άτο­μα και  πέντε επι­κε­φα­λής συν­δέ­σμων, εκ των οποί­ων οι τρεις βρί­σκο­νταν έξω από το κλει­στό του Ρέντη κατά τη διάρ­κεια των επεισοδίων.

Σύντο­μα ανα­μέ­νο­νται συλλήψεις

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων