- Διαφήμιση -

ΟΑΕΔ : Προσλήψεις σε δήμους και φορείς

2.090 μόνιμες προσλήψεις

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, από την Τετάρ­τη 1η Σεπτεμ­βρί­ου ξεκί­νη­σε η δια­δι­κα­σία υπο­βο­λής αιτή­σε­ων στις 14 αρμό­διες Πρω­το­βάθ­μιες Επι­τρο­πές του ΟΑΕΔ που προ­βλέ­πο­νται από τον ν. 2643/98 για την κάλυ­ψη περί­που 2.090 θέσε­ων από ανέργους/ες ειδι­κών κατη­γο­ριών που υπά­γο­νται στις προ­στα­τευ­τι­κές δια­τά­ξεις του νόμου (άτο­μα με ανα­πη­ρία και συγ­γε­νείς τους, πολύ­τε­κνοι, τρί­τε­κνοι κλπ.).

 

Περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Εργα­σία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων