- Διαφήμιση -

Επίθεση χάκερ στα ηλεκτρονικά συστήματα του υπουργείου Πολιτισμού

Όπως έγι­νε γνω­στό, το περι­στα­τι­κό διε­ρευ­νά­ται από τη Διεύ­θυν­ση Ηλε­κτρο­νι­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης του υπουρ­γεί­ου, σε συνερ­γα­σία με την Εθνι­κή Αρχή Κυβερνοασφάλειας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων